Skip to main content

Уважаеми посетители,

Във връзка с изпълнението на КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“ за 2021 селекционна година, и целта на Програма „Еразъм+“ да бъде по-приобщаваща и да улесни участието на нискоквалифицирани лица ,и такива с по-малко възможности в образованието и обучението, е необходимо да бъде дадена дефиниция на понятието „нискоквалифицирани възрастни обучаеми“.

При изпълнение на КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Образование за възрастни“, Програма „Еразъм+“ предоставя нова възможност – включване на дейности за мобилност на възрастни обучаеми. Фокусирането върху тази целева група ще увеличи въздействието на Програмата, като помогне на възрастните обучаеми да формират и засилят своите ключови компетентности.

За целта ЦРЧР предоставя на Вашето внимание следното разяснение относно дефиницията на понятието „нискоквалифицирани възрастни обучаеми“:

Лица, навършили 16-годишна възраст, които не се обучават в дневна форма в училищната система и са навършили най-много основно образование. Това включва следните целеви групи:

  • Лица, никога непосещавали училище (вкл. за придобиване на основни умения по  математика и четене);
  • Лица със завършен клас от началния и прогимназиалния етап на основното образоване (вкл. за придобиване на основни умения по математика и четене, както и с ниски дигитални умения);
  • Лица със завършено основно образование (вкл. с ниски дигитални умения).

 

Екипът на ЦРЧР