Skip to main content

Във връзка със селекция на предложения по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021-2027 селекционни години, Центърът за развитие на човешките ресурси обявява допълнителна покана за кандидатстване на оценители на проектните предложения, за допълване на списъка от оценители, които Центърът използва при оценяването на проектни предложения и крайни отчети.

При избора на експерти за външни оценители ще се прилагат следните изисквания:

 • наличие на минимум 5 (пет) години експертен опит в областта на образованието, обучението, младежта и/или спорта; и/или 3 (три) години опит в оценяването на проекти, съответстващи на целите и приоритетите на Програма „Еразъм+“ и/или Програма „Европейски корпус за солидарност“;
 • наличие на пълен комплект документи, според изискванията по настоящата покана;
 • спазване на срока и начина за подаване на документите.

От кандидатите се изисква да декларират, че няма да участват в разработването и/или изпълнението на проекти по ключова дейност на Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, която ще оценяват за съответната селекционна година.

     Необходими документи за кандидатстване:

 • наличие на подписан от кандидата формуляр за кандидатстване (Приложение №1): Тук
 • наличие на мотивационно писмо (в свободна форма), обосноваващо желанието и компетентността на кандидата да участва в оценката на проектни предложения по Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“;
 • наличие на копие от диплома за завършено висше образование или по-висока степен;
 • наличие на копие от документ, доказващ нивото на владеене на чужд език (един от работните езици на ЕК), минимум ниво В2;
 • наличие на документи, установяващи наличие на минимум 5 (пет) години експертен опит в областта на образованието, обучението, младежта и/или спорта; и/или 3 (три) години опит в оценяването на проекти, съответстващи на целите и приоритетите на Програма „Еразъм+“ и/или Програма „Европейски корпус за солидарност“;
 • наличие на професионална автобиография на български език или на един от работните езици на ЕК – препоръчително е да е във формат Europass CV;
 • наличие на попълнена и подписана Декларация за конфликт на интереси и поверителност (Приложение № 7) – Tук

Срок за подаване на документите за кандидатстване – от 01.10.2022г. до 31.10.2022 г. включително.

Изпращане на документите:

Попълнените документи задължително трябва да бъдат изпратени на хартиен носител, чрез лицензиран пощенски оператор най-късно в деня, посочен като краен срок в националната покана за кандидатстване. За спазване на срока се счита датата на пощенското клеймо.

Адресът, на който следва да бъдат изпратени документите е:

Център за развитие на човешките ресурси
Ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 4
1000 София

Върху плика трябва да има надпис: „За участие в конкурс за подбор на външни оценители“.

Всички документи, представени като копия, следва да са заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала“ и да са подписани от лицето. Всички оригинални документи се представят подписани собственоръчно, с мастилен подпис.

Селекцията на кандидатите, кандидатствали за оценители ще протече на четири етапа:

 1. Проверка за легитимност – наличие на всички изискуеми документи и спазване на изискванията за кандидатстване;
 2. Оценка на подадените от кандидатите за външни експерт оценители документи – профил и експертен опит, езикови познания, дигитални компететности;
 3. Писмен изпит – познаване на програмите и оценка на проектно предложение;
 4. Провеждане на интервю и обща оценка на кандидат за оценител.

Кандидатите за оценители ще бъдат уведомени за резултатите до 24.01.2023 г.

Преминалите успешно през всички етапи кандидати ще бъдат включени в съществуващата  база данни с оценители по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и ще им бъде осигурено обучение.

 

Екипът на ЦРЧР