Skip to main content

Уважаеми посетители,

За да отговори на обстоятелствата, създадени вследствие на пандемията от COVID-19, ЕК предвижда предоставяне на извънредни възможности за кандидатстване по Програма „Еразъм+“ през 2020 г, чрез следните проекти за:

  • Партньорства в областта на цифровото образование (в сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, и „Висше образование“): Тези проекти ще имат за цел да подготвят системите за образование и обучение да посрещнат предизвикателствата вследствие на наскорошния внезапен преход към онлайн и дистанционно обучение, в това число като се подкрепят учителите да развият цифрови компетентности и се съхрани приобщаващият характер на образователните възможностите.
  • Партньорства за творчество (в сектор „Младеж“, „Училищно образование“, „Образование за възрастни“): Партньорствата за творчество ще имат за цел да привлекат организации в областта на формалното, неформалното и самостоятелното образование, заедно с организации от творческите и културните сектори, за да се насърчи осведомеността в Европа и да се даде възможност на хората от днешните и бъдещите поколения да бъдат успешни иноватори на местно равнище, независимо от социалния им и културен произход.

Предвиденото финансиране е в размер до 3.5млн евро. Крайният срок за подаване на проектопредложенията ще бъде 29 октомври 2020 г.

Извънредна Покана за представяне на проектопредложения, както и повече информация ще бъде публикувана на интернет страницата на ЦРЧР при отваряне на формулярите за кандидатстване от страна на ЕК.

 

Екипът на ЦРЧР