Skip to main content

В контекста на все по-изострящата се обстановка в Украйна и във връзка с получените от Европейската Комисия указания, моля да имате предвид, че европейската общност, в израз на съпричастност и солидарност, е твърдо решена да подпомогне  украинските студенти, младежи, учители и преподаватели, използвайки и прилагайки всички възможни инструменти и механизми по програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“.

Във връзка с това, приканваме всички бенефициенти да вземат под внимание и да съобразят изпълнението на проектите си с изложените по-долу разяснения и насоки, с цел прилагането на механизми, улесняващи интеграцията на украински участници в дейностите, предвидени по двете програми.

Проектите по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, които са в процес на изпълнение, могат да адаптират фокуса на заложените дейности с цел да допринесат за облекчаването/съдействието на лицата, засегнати от военните действия. В зависимост от формата и съдържанието на проекта, подобна адаптация може да представлява възможна и допустима гъвкавост при изпълнението на дейностите, докато при промени в общата цел на проектите, следва да бъде подписан съответния Анекс към Договора за финансиране.

  • Проекти по Еразъм+, Ключова дейност 1

– Бенефициентите, изпълняващи проекти по КД1 („Еразъм+“ 2021-2027), могат, по своя преценка, да пренасочат част от финансовите средства по проекта към дейности в подкрепа за Украйна. За тази цел, бенефициентите биха могли да определят коя от проектните дейности, които все още не са стартирала, е възможно и/или уместно да бъде променена или модифицирана. Всяка една подобна промяна, която би имала като резултат изменение на крайната цел на проекта, следва да бъде добре обоснована и извършена чрез подписване на Анекс към Договора за финансиране, при спазване на приложимите за това разпоредби.

– В сектор „Висше образование“, „Професионално образование и обучение“, „Училищно образование“ и „Образование за възрастни“, препоръчваме изпълнението на дейност „Гостуващи експерти“ (учители, преподаватели и административни служители) с цел подпомагане на организациите по програма Еразъм+, осъществяващи дейности в райони, засегнати от бежанските потоци. За да се идентифицират такива лица, имащи съответната експертиза и възможности да участват като „Гостуващи експерти“ в Програмата, Европейската комисия, със съдействието на Националните агенции, ще предприеме действия по създаването на уеб базирани модули на съответните платформи.

  • Проекти по Еразъм+, Ключова дейност 2

– Бенефициентите, изпълняващи проекти за „Стратегически партньорства“ (КД2, „Еразъм+“ 2014-2020) и бенефициентите, изпълняващи проекти за „Партньорства за сътрудничество“ и „Малки партньорски проекти“ (КД2, „Еразъм+“ 2021-2027), могат да прилагат същите мерки, описани по-горе и относими към КД1.

Отворени или предстоящи покани за кандидатстване по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ и фокусиране предмета на бъдещите проекти върху дейности, свързани с войната в Украйна и последиците от нея.

Във връзка с разработването и/или реализирането на предстоящи проекти през 2022, кандидатите се насърчават за следното:

– В проектните предложения по Програма “Еразъм+” да бъдат залагани дейности, свързани с интеграцията на бежанци от Украйна, с промотиране и разпространение на общоевропейските ценности, както и с борбата срещу всякакви форми на дезинформация и/или фалшиви новини.

– В проектните предложения по Европейски корпус за солидарност да бъдат предвиждани дейности, свързани с подкрепата и интеграцията на бежанци от Украйна, както и интеграцията и приобщаването на деца и непълнолетни, напуснали страната самостоятелно; дейности, свързани с промотиране и разпространение на общоевропейските ценности, както и с борбата срещу всякакви форми на дезинформация и/или фалшиви новини.

Специфични адаптации и изключения от особен характер, свързани с  програмните правила

Във връзка с необходимостта от навременен и адекватен отговор на нуждите на украински участници в проектите, предизвикани от възникналата извънредна ситуация, са договорени и приложими някои специфични и извънредни правила, имащи за цел да улеснят участието им в дейности по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“. Мерките се прилагат на доброволен принцип към съответните проекти по Програмите.

  • Проекти по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“:

–  Стартиране на схеми за мобилност изключително по отношение на пристигащи участници от Украйна в областта на Образованието и Обучението. На украински участници /персонал и учащи/ може да бъде позволено да участват като пристигащи участници в проекти по мобилност.

В областта на „Младежта“ украинските пристигащи участници вече имат право да участват съгласно съществуващите правила.

–  Улесняване участието в проекти на студенти и персонал от Украйна посредством механизмите и инструментите на International Credit Mobility, използвайки наличните средства от фондовете за източно партньорство. Изисква се допълнителна гъвкавост по отношение на задълженията на изпращащите организации в Украйна, която може и да не бъде достатъчна, за да се гарантират необходимите мерки при изпълнението на проектите.

  • Проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“:

Създалите се форсмажорни обстоятелства позволяват включване на бежанци от Украйна, като участници в доброволчески проекти, без да има необходимост от изпращаща организация от Украйна.

Независимо дали бежанците от Украйна вече са в Република България или им предстои пристигане, тяхното участие ще е транснационално.

Всички останали критерии за легитимност на програмата трябва да бъдат спазени.

Център за развитие на човешките ресурси ще продължи да предоставя своевременно информация за всякакви по-нататъшни указания и инструкции, приети и одобрени от Европейската Комисия, свързани с изпълнението на проекти по двете програми.

 

Екипът на ЦРЧР