Skip to main content

Програма „Еразъм+“ дава възможност на акредитираните организации в сектор „Младеж“ за гъвкавост по отношение на параметрите на изпълнение на  годишните работни планове. В тази връзка и съгласно раздел VI от Приложение III „Финансови и договорни правила“ от Договора за отпускане на финансова подкрепа, на бенефициерите се дава възможност да поискат изменение на договорите си по отношение на финансирането и продължителността им.

Във връзка с това Ви уведомяваме, че можете да подадете искане за изменение в срок до 31.07.2023 г., като може да се избере само една от следните опции:

  1. Искане за допълнително финансиране и удължаване изпълнението на Договора за отпускане на финансова подкрепа от 2022 г. на 24 месеца;
  2. Искане за намаляване на отпуснатите финансови средства;
  3. Искане за удължаване изпълнението на Договора за отпускане на финансова подкрепа от 2022 г. на 24 месеца без предоставяне на допълнително финансиране.

При искане за допълнително финансиране следва да се има предвид, че общият максимален размер на безвъзмездните средства може да бъде увеличен с изменение на Договора при следните условия:

– При наличие на допълнителни средства за Националната Агенция за преразпределение към акредитирани бенефициери и

–  При условие че информацията, предоставена от бенефициера е коректна и пълна, вписана е чрез инструмента за отчитане и управление по Програмата „Еразъм+“ (Beneficiary module) и показва, че бенефициерът е в състояние да изпълнява допълнителни дейности за мобилност.

След получаване на исканията за изменение на Договора за отпускане на финансова подкрепа, Националната Агенция оценява всяко едно искане, като взема предвид следните елементи:

  1. Степента на усвояване на финансовите средства, постигната от бенефициера към момента на подаване на искането за изменение, с цел да се прецени дали бенефициерът може да осъществява допълнителни дейности.
  2. Резултатите на бенефициера по отношение на постиганите цели до момента в сравнение с индикативните цели във формуляра за кандидатстване. Акцентът трябва да бъде поставен върху: брой дейности, брой участници и брой участници с по-малко възможности, като целта е да се оцени дали бенефициерът има капацитет да изпълва допълнителни дейности.

Националната Агенция може да одобри допълнително общ брой участници, който е с до 30% по-висок от заложения брой участници в плана за акредитация.

Обръщаме внимание, че исканията за изменение ще се считат за легитимни единствено, когато са  подадени в срок до 31.07.2023 г. чрез инструмента за отчитане и управление по Програмата „Еразъм+“ – Beneficiary module, отговарят на съответната селекционна година- 2022 г. и имат прикачена подписана от официално представляващия Клетвена декларация.

След 31.07.2023 г. НА ще информира бенефициерите дали има наличен бюджет или не и/или възнамерява да извърши преразпределение.

Всеки бенефициер, подал искане за изменение ще получи официално писмо с решението на Националната агенция. Ако исканията бъдат одобрени, то измененията на договорите ще бъдат направени съгласно чл. II.13 от Общите условия към договорите.

 

Екипът на ЦРЧР