Skip to main content

Програма „Еразъм+“ дава възможност на акредитираните организации в секторите „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“ за гъвкавост по отношение на параметрите на изпълнение на годишните работни планове. Съгласно раздел VI от Приложение III „Финансови и договорни правила“ от Договора за отпускане на финансова подкрепа, можете да поискате изменение на договорите си по отношение на финансирането и продължителността им.

В тази връзка, Центърът за развитие на човешките ресурси Ви уведомява, че можете да подадете искане за изменение в срок до 08.07.2024 г. за една или комбинация от следните опции:

  • Искане за допълнително финансиране и удължаване срока на договора на 24 месеца;
  • Искане за допълнително финансиране за извънредни разходи и/или подкрепа за включване на участници с по-малко възможности (participants with fewer opportunities
  • Искане за намаляване на отпусната финансова подкрепа;
  • Искане за удължаване срока на договора на 24 месеца.

Исканията за промяна се подават по съответния ред в горепосочения срок чрез системата Beneficiary Module в срок до 08.07.2024 г.

При искане за допълнително финансиране следва да се има предвид, че общият максимален размер на безвъзмездните средства може да бъде увеличен с изменение на Договора при следните условия:

– При наличие на допълнителни средства за Националната Агенция за преразпределение към акредитирани бенефициери и

–  При условие че информацията, предоставена от бенефициера е коректна и пълна, вписана е чрез инструмента за отчитане и управление по Програмата „Еразъм+“ (Beneficiary module) и показва, че бенефициерът е в състояние да изпълнява допълнителни дейности за мобилност.

След получаване на исканията за изменение на Договора за отпускане на финансова подкрепа, Националната Агенция оценява всяко едно искане, като взема предвид следните елементи:

  1. Степента на усвояване на финансовите средства, постигната от бенефициера към момента на подаване на искането за изменение, с цел да се прецени дали бенефициерът може да осъществява допълнителни дейности.
  2. Резултатите на бенефициера по отношение на постиганите цели до момента в сравнение с индикативните цели във формуляра за кандидатстване. Акцентът трябва да бъде поставен върху: брой дейности, брой участници и брой участници с по-малко възможности, като целта е да се оцени дали бенефициерът има капацитет да изпълва допълнителни дейности.

Моля да имате предвид, че исканията за изменение ще се считат за легитимни ако са  подадени в срок до 08.07.2024 г.  чрез системата Beneficiary module, отговарят на съответната селекционна година – 2023 г. и имат прикачена подписана от официално представляващото лице Клетвена декларация.

Ако исканията бъдат одобрени, то измененията на Договорите Ви ще бъдат извършени съгласно чл. II.13 от Общите условия към договорите.

След 08.07.2024 г. НА ще информира бенефициерите дали има наличен бюджет или не и/или възнамерява да извърши преразпределение.

 

Екипът на ЦРЧР