Skip to main content

Програма „Еразъм+” е европейска интегрирана програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Тя предоставя финансова подкрепа на институции, работещи в сферата на всички сектори на образованието, обучението и младежта (публични, частни, неправителствени и др.). Целта на тази финансова подкрепа е реализирането на проекти, подпомагащи международното сътрудничество в сферата на образованието и обучението, установяването на добър педагогически опит и разпространението на добри образователни практики.

     Дейностите, които финансира Програма „Еразъм+”, са разпределени в три основни сфери, както следва:

·         Ключова дейност 1 (КД1) Мобилност

·         Ключова дейност 2 (КД2) Стратегически партньорства

·         Ключова дейност 3 (КД3) Подкрепа за реформиране на образователните политики.

Чрез своите национални институции България усилено работи, за да постигне 100% усвояване на средствата, определени за страната ни. За нашата страна, както и за всички останали държави, предвидените средства са разпределени по сектори – „Училищно образование“, „Висше образование“, „Професионално образование и обучение“, „Образование за възрастни“ и „Младеж“. За България през 2017 година тези средства са 31 249 728  евро, насочени към дейности, повишаващи качеството на българското образование и квалификацията на българската образователна общност и разпределени както следва:

Ключова дейност 1 – 24 560 352 евро;

Ключова дейност 2 – 6 531 914 евро;

Ключова дейност 3  – 157 462 евро 

Ключова дейност 1  дава възможности за пътуване с цел образование, обучение или практикав друга европейска страна и тази възможност в програмата се нарича мобилност с цел обучение. Мобилността във всичките ѝ измерения спомага за постигане на общоевропейските цели на дългосрочните стратегии за развитието на Европа, като например стратегията „Европа 2020”.

Проектите по Ключова дейност 1 (наречена още Образователна мобилност на граждани) предоставят възможност на ученици, студенти, обучаеми млади хора и доброволци, както и на учители и университетски преподаватели, да провеждат определен период от време като учебна мобилност в друга европейска страна. В резултат те повишават своите езикови и личностни компетенции, развиват професионалните си умения, запознават се с културата на други европейски страни, придобиват нови социални компетенции. 

През 2017г. по първата покана за кандидатстване към 02.02.2017г. по отделните сектори на Ключова дейност 1 бяха подадени общо 657 проектни предложения, от които за финансиране бяха одобрени 237, както следва:

Сектор „Училищно образование“ – 48;

Сектор „Професионално образование и обучение“ – 75;

Сектор „Висше образование“ – 49;

Сектор „Образование за възрастни“ – 7;

Сектор „Младеж“ – 58.

Всяка година Център за развитие на човешките ресурси организира обучения за управление на проекти по КД1, съчетани с подписване на договорите за отпускане на финансова подкрепа.
На 5 и 6 юни се проведоха първите две обучения, насочени към бенефициенти от сектори „Училищно образование“ и „Образование за възрастни“, а на 8 и 9 юни за подписване на договорите ще бъдат поканени и бенефициентите от сектор„Професионално образование и обучение“. В началото на  проведените обучения присъстващите бяха поздравени за успешното класиране, като беше подчертано, че успехът има не само национално, но и европейско измерение. Традиционно високият интерес към дейност „Мобилност“ прави конкуренцията изключително силна, което се доказва със следната статистика:

  1. През 2017г. в  сектор „Училищно образование“ са постъпили 161 проектни предложения, от които 48 са финансирани, с обща стойност на одобрения бюджет 951 901 евро, като средната оценка за качество на одобрените за финансиране проекти е 90,4 точки;
 
  1. В сектор „Образование за възрастни“ са постъпили 26 проектни предложния, от които са одобрени 7 проекта на обща стойност 131 360 евро, като средната оценка за качество на одобрените за финансиране проекти е 89 точки;
 
  1. В сектор „Професионално образование и обучение“ са постъпили 164 проектни предложния, от които са одобрени 75 проекта на обща стойност 5 041 270 евро, като средната оценка за качество на одобрените за финансиране проекти е 86,7 точки. 

Обученията са с изцяло практическа насоченост, като акцент се поставя върху управлението на проектите през едно- или  двугодишния период.

В първата част на обученията презентациите са с основни насоки как най-ефективно да се управляват проектите по КД1 „Мобилност” в трите сектора, как да бъдат избегнати трудностите и как да се разрешават проблемите.

Въпреки че финансовите правила на новата Програма са изключително опростени, финансист на ЦРЧР представя основните изисквания за финансово управление на проектите. В обученията няма да се обръща специално внимание на отчитането и системата за отчитане, защото е предвиден уебинар по темите, който ще се проведе към края на годината или началото на следващата.

По време на обученията се представя и Договорът за отпускане на финансова подкрепа и основните права и задължения, произтичащи от него.

В последната част на обученията е предвидена презентация с интересната и полезна информация за формиране и осъществяване на образователните политики дейност „Евридика“, която се администрира от Център за развитие на човешките ресурси

Екипът на ЦРЧР изразява увереност, че спечелилите проектни предложения ще бъдат реализирани успешно, защото проличава вече натрупания опит, чрез работа по проекти по Програма „Учене през целия живот“ и „Еразъм+“.

Екипът на ЦРЧР

06.06.2017