Skip to main content

26 участници от 21 страни преминаха на обучителен курс за възможностите, които предлага неформалното образование “Power of nonformal education” Домакин на събитието от 14 до 19 март бе Центърът за развитие на човешките ресурси, а обучителите от Португалия, Италия и Франция споделиха с участниците  своя опит и познания за неформалното образование, което в основата си е начин за поемане на активна роля в обществото.

Сред целите, които курсът си постави, е да изследва взаимното допълване между сектора на формалното и неформалното образование ,  да преразгледа ежедневните образователни практики и да идентифицира предизвикателствата пред неформалното образование. Сериозно внимание беше обърнато върху въздействието на емоциите в ежедневната работа, както и върху насърчаването на самонасочващото се учене и личната оценка на нуждите от обучение.

Темите, които бяха засегнати по време на обучението, са: създаване на терминология и визия на неформалното образование, осъзнаване на силата на този тип образование, както и формиране на разбиране как младежките работници да работят с методите на НФО.В рамките на курса бяха представени и добри практики.

Резултатът от това обучение е впечатляващ, защото голямото мнозинство от участниците го смятат за много успешно, а повече от половината му дадоха максимална оценка. Обучението показа колко е полезно да има разнообразие в профилите на участниците, защото има взаимно допълване. Висока оценка бе дадена на организацията, създадена от ЦРЧР.