Skip to main content

Уважаеми бенефициенти,

Съгласно договорите, ратифицирани от Обединеното кралство, законодателството на Европейския съюз продължава да се прилага изцяло за и в Обединеното кралство, докато официално е страна-членка на ЕС. Следователно това се отнася и за проектите, финансирани по Програма „Еразъм+“. Ще получите повече информация на следния линк: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2328_en.htm

Екипът на ЦРЧР

30.06.2016г.