Skip to main content

На 9 и 10 октомври 2017г., в гр. Братислава (Република Словакия) се проведе семинар на „ECVET”, организиран от Националната агенция „Eразъм+“ на Република Словакия.

По време на срещата бяха представени опитът и напредъкът в трансфера на кредити в професионалното образование и обучение на европейските страни, сред които и Република България.

Фокусът бе поставен върху взаимодействието на ECVET с работодателите от малки, средни и големи фирми – с акцент върху предизвикателствата, начините на комуникация, постиженията, ползите, изводите, препоръките, добрите идеи за бъдещи съвместни действия.

Целта на срещата  бе да се сподели опит между националните координатори и ECVET експертите. Анет Кърт – представител на ECVET секретариата  в ЕС направи обзорна презентация за развитието на ECVET политиките  и активно участва в дискусиите.

Българският екип (Евгения Пекаж, представил на НАПОО – Национална координационна точка за прилагането на ECVET и координаторът на дейността – Иванка Михайлова – в ЦРЧР) взе активно участие в дискусиите и впечатли представителите на ЕС, както и  присъстващите ECVET експерти – с опита за популяризиране на ECVET в България.

Българските представители изнесоха презентация на английски език на тема: „Новата законодателна рамка в България и разработването на държавни образователни стандарти  на основата на принципите на ECVET – споделяне на добри практики “.

Акцент на презентациите на всички държави-участнички бе прилагането на ECVET принципите при организирането на професионалното обучение на работното място за придобиване на необходимите за бизнеса професионални умения, ползите за работодателите, дизайнът на резултатите от ученето – като средство за постигане на общ език между професионалното образование и пазара на труда.

Подробна информация за семинара ще намерите – в ECVET списанието, през м. декември, 2017 г.

Информация за събитието: http://www.erasmusplus.sk/ecvet/index.php?sw=12&log=0