Skip to main content

Уважаеми колеги,

Еврогайдънс център България организира Семинар на заинтересовани страни на тема „Европейски инициативи – възможности за кариерно ориентиране и образователна мобилност“, който се проведе на 10 декември 2018г. в хотел Хемус, град София.

Събитието  беше насочено към всички заинтересовани страни, имащи отношение към кариерното ориентиране и образователната мобилност – кариерни консултанти или педагогически съветници, психолози в училище, които в професионалната си дейност се занимават с въпроси на професионалното ориентиране на ученици или студенти и провеждат различни форми за кариерно консултиране в образователни институции, кариерни центрове или центрове за информиране и професионално ориентиране.

По време на семинара на 10 декември 2018г., представителите на различни европейски инициативи и мрежи в подкрепа на международната мобилност, обучение и професионална реализация, имаха възможност да споделят добри практики и успешни решения на въпроси от своето професионално всекидневие.