Skip to main content

През настоящата 2018 година предстои да проведем Седмата национална конференция „Насърчаване на четенето”.Пътят досега от Първата конференция през 2012г. в Двореца в Балчик до Шестата през 2017г. в град Хисар, превърна и утвърди това събитие като работилница за нови идеи и добри практики, като място за среща на единомишленици. Но също така и в духовно пространство, където се раждат много нови посоки, приятелства, инициативи.

В контекста на актуалната през настоящата 2018 година тема Европейското културно наследство Седмата национална конференция ще протече под наслова

 „Книгата, която промени живота ми“

Не винаги си даваме сметка за същността на промяната в момента, когато тя се случва. Понякога споменаваме Малкия принц и се разбираме – това означава, че и у нас, и у човека, с когото говорим, има една личност, създадена чрез словото, личност, която използваме като ориентир, като символ, като единица мярка.

На това събитие ще поговорим и ще помислим заедно за осъществени или създадени от книгите (материално културно наследство) и писаното слово (нематериално културно наследство):

  • пътища, по които сме тръгнели и за които роля е изиграл литературен герой, станал ни любим, или такъв, който неусетно се е превърнал в наша духовна мярка;
  • промени, случили се в обществото след появата на дадена книга;
  • съдби, променени от книгата/словото;
  • духовните уроци, дадени ни от големи писатели;
  • инициативи, подкрепящи четенето и обсъждането на книги;
  • идеи, заслужаващи да бъдат споделени.

В ролята си на Национална агенция по Програмата „Еразъм+”, на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Еврогайдънс център, Национален Европас център и Евродеск България, ЦРЧР обявява конкурс по темата „Книгата, която промени живота (ми)“. Конкурсът е насочен към училища, детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, центрове за подкрепа на приобщаващото образование, както и към учени, художници, дизайнери и други хора на духа, за които темата е значима и които са я засегнали по един или друг начин в работата си, обвързана с културата и образованието, или по проекти от Програма „Еразъм+”, Програма „Учене през целия живот”, дейностите eTwinning, Европас, Еврогайдънс, Евродеск.

 

Условия на конкурса:

Ако желаете да участвате в конкурса и съответно в конференцията, изпратете ни кратко представяне на своята идея или на познат за вас случай, при който писаното слово, даден текст, дадена книга са предизвикали промени в личен или социален свят, в четенето, в случай, за създаването или появата на който книгата – книжовността – словотоима своята незаменима роля.

Разработките си изпращайте на e-mail адрес ese@hrdc.bg  Краен срок – 31 август 2018г.

Ако считате за необходимо, можете да ни изпратите в допълнение и снимков материал, както и съпътстващи материали (брошури, плакати, презентации и др.), изработени или открити от вас по дадената тема. Моля, не изпращайте големи файлове.

Очакваме разработките да бъдат в максимален обем 2 стандартни страници, в края на които да бъдат написани: пълното име на училището / институцията кандидат, име на клуба (ако е приложимо), възраст на обучаемите, кратко представяне на участника, точен адрес на институцията, конкретно посочено лице за контакт с актуален телефон и е-mail за връзка.

Кандидатурите са индивидуални.

Разработки и други материали с липсващи авторски данни няма да бъдат включени в конкурса.[1]

 

Конференцията

Най-добрите разработки ще дадат възможност на кандидатите да участват в тридневната Седма национална конференция „Насърчаване на четенето“ в края на месец септември – предвидени дати 26 – 28 септември 2018 г.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени до 18 септември 2018г. на Интернет страницата на ЦРЧР www.hrdc.bg,като всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите и по електронната поща. Най-добрите текстови и снимкови материали ще бъдат включени и в бъдещи, посветени на темата печатни издания на Центъра за развитие на човешките ресурси.

За контакт – mkaraangova@hrdc.bg или тел. 02 /915 50 24.

[1]Предоставените от участниците лични данни ще служат само за целите на конкурса и в съответствие със Закона за защита на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. С изпращане на материалите за участие кандидатите декларират, че приемат условията на конкурса.