Skip to main content

Уважаеми посетители,

Публикувани са резултатите от селекцията за присъждане на „Харта за мобилност“ в сферата на Професионалното образование и обучение по покана за кандидатстване от 16.05.2019г., които може да намерите в секция Ключова дейност 1 – Професионално образование – Резултати.

Екип ЦРЧР