Skip to main content

Уважаеми посетители,

Регистрационните номера на проектни предложения по КД1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор „Висше образование“Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни и партниращи държави, подадени към краен срок за кандидатстване 02.02.2017г., можете да намерите – тук.

Екипът на ЦРЧР

22.02.2017г.