Skip to main content

Уважаеми посетители,

Регистрационните номера на проектни предложения по КД1, сектор  „Училищно образование“, подадени към 05.02.2020/11.02.2020г. можете да намерите – тук

Регистрационните номера на проектни предложения по КД1, сектор  „Професионално образование и обучение“, подадени към 05.02.2020/11.02.2020г. можете да намерите – тук

Регистрационните номера на проектни предложения по КД1, сектор  „Професионално образование и обучение“, на организации притежаващи Харта за мобилност в сектор ПОО, подадени към 05.02.2020/11.02.2020г. можете да намерите – тук

Регистрационните номера на проектни предложения по КД1, сектор  „Образование за възрастни“, подадени към 05.02.2020/11.02.2020г. можете да намерите – тук

Регистрационни номера на проектни предложения по КД1, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между програмни и партниращи държави (КД107), с краен срок 05.02.2020г./11.02.2020г. можете да намерите – тук

Регистрационни номера на проектни предложения по КД1, сектор „Висше образование“, Акредитация на консорциуми във висшето образование (КД108), с краен срок 05.02.2020г./11.02.2020г. можете да намерите – тук

Регистрационни номера на проектни предложения по КД1, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между програмни държави (КД103), с краен срок 05.02.2020г./11.02.2020г. можете да намерите – тук

Екипът на ЦРЧР