Skip to main content

Прогнозният бюджет по Програма „Еразъм+“ (децентрализирани дейности) на България за 2019 г. е 39 398 611 евро.

Предварителното му разпределение по ключови дейности и сектори е както следва:

Разпределение на бюджета по ключови дейности:

  • Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани“: – 27 296 934 евро;
  • Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“: – 11 942 477 евро;

Процентно разпределени на бюджета по КД2, сектор „Училищно образование“, за отделните типове партньорства:

– 50% за Партньорства за училищен обмен (School Exchange Partnerships);

– 35% за Партньорства за подкрепа на иновациите;

– 15% за Стратегически партньорства за обмен на добри практики;

Процентно разпределение на бюджета по КД2, сектор „Младеж“, за отделните покани за кандидатстване и типове партньорства :

– 20% за първата покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ (05.02.2019г.);

– 65% за втората покана за подаване на проектни предложения „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“ (30.04.2019г.);

– 15% за третата покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ (01.10.2019г.);

 

  • Ключова дейност 3 – „Подкрепа за реформиране на политиките“: – 159 200 евро;

 

Разпределение на бюджета по сектори:

– Училищно образование: – 7 184 427 евро;

– Висше образование: – 17 708 829 евро;

– Професионално образование и обучение: – 8 416 455 евро;

– Образование за възрастни: – 2 219 258 евро;

– Младеж: – 3 869 642 евро;