Skip to main content

Полезни съвети при кандидатстване

Програма „Еразъм+“ предоставя много възможности за младежките организации и за неформалните групи, които работят с младите хора.

Има различни изисквания, които трябва да изпълните, преди да кандидатствате:

Да имате създадено потребителско име и парола за достъп в портала за участници, посредством услугата за идентификация на ЕК – EU Login – (наричан по-рано ECAS). Важно е да знаeте, че ако вече имате регистрация в ECAS, не е необходимо да направите нова в EU Login. Вашата организация (или неформална група) трябва да има валиден уникален идентификационен номер – PIC и регистрация в Портала за участниците; В портала за участниците е непобходимо да сте приложили и/ или актуализирали всички документи, доказващи статута на Вашата организация;

За да посрещате или изпращате доброволци, Вашата организация трябва да има акредитация за Европейската доброволческа служба (ЕДС) – https://hrdc.bg/2020/Образователна-мобилност-КД-1;

Полезни обучителни ресурси за работа с младежи, включително обучения чрез транснационално сътрудничество между Националните агенции, можете да намерите в SALTO и в нашия уебсайт: https://hrdc.bg/2020, секция: ТСА;

OTLAS е инструмент, който Ви предоставя редица възможности за намиране на партньори за осъществяването на младежки проекти. Имайте предвид, че личните познанства, както и опитът Ви като организация, са най-надеждната основа за добро партньорство.

Ако търсите вдъхновение за проекта си? …. има хиляди фантастични “Еразъм+“ проекти в платформата за проекти на Програма „Еразъм+“: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects

Проектните предложения по Програма „Еразъм+“ се подават от организации, а не от кандидати-физически лица.

Започнете работата си по проекта предварително и не оставяйте подаването на формуляра за кандидатстване в последния ден, защото е възможно да не успеете да подадете Вашия проект навреме. Уверете се, че сте отворили правилния формуляр за кандидатстване.

Винаги използвайте формуляри за кандидатстване от текущата Национална покана за кандидатстване, публикувана на www.hrdc.bg

Прочетете Ръководството за кандидатстване по Програма „Еразъм+“ за 2017г.  Обърнете внимание в детайли на посочените критерии за допустимост, на критериите за качество, както и на финансовите условия; Ръководството за кандидатстване може да намерите на www.hrdc.bg, секция: Пътеводител на програма „Еразъм+“;

Уверете се, че с Вашия PIC всичко е наред – имате достъп до Портала за участници и там информацията за Вашата организация е актуална. Това се отнася и за Вашите партньори, които също трябва да имат валиден PIC. Не забравяйте, че при попълването на електронната форма, въвеждайки Вашия PIC, в нея автоматично ще бъдат попълнени данните за Вашата организация.

За изчисляване на пътните разходи използвайте калкулатора за изчисляване на разстояния, публикуван на интернет страницата на Европейската комисия – http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus, за да видите какво е разстоянието от началната до крайната точка на пътуването. Във формуляра използвайте информацията, получена от калкулатора за изчисляване на разстоянията, като изберете от падащото меню точната категория. Формулярът автоматично ще изчисли пътните разходи за двупосочно пътуване по определената дестинация.

За проектите в сектор „Младеж“ е важно да се уверете, че сте приложили програма на дейностите, която ще намерите в поканата за кандидатстване. Уверете се, че планираните от Вас дейности отговарят на критериите за дейността и сектора, в който кандидатствате. Съобразете се с изискванията, като напр.: брой участници, начална и крайна дата и продължителност на дейността и др. (виж Ръководството за кандидатстване за 2017г.). Бюджетът е важен! Прочетете внимателно финансовите условия за дейността и ги спазвайте стриктно. Изготвяйте реалистичен бюджет.

Ако кандидатствате за сума, по-висока от 60 000 евро, и не сте държавна/публична организация, прочетете внимателно условията за оценка на финансовия капацитет, на които трябва да отговори Вашата организация.

Обърнете внимание, че в полетата на формуляра за кандидатстване имате възможност да въведете ограничен брой думи. Въвеждайте информация, която е ясна, точна и конкретна и не допускайте, че нещо се подразбира.

Проектите по Програма „Еразъм+“ се осъществяват в партньорство. Доброто партньорство е в основа на добрия проект. Правилното разпределение на дейностите и задачите гарантира успешната реализация на проекта. Не пропускайте това при изготвяне на Вашия проект.

Запознайте се с критериите за качество, на които трябва да отговори проектното предложение. Незаменим Ваш помощник е Ръководството за оценители, което е посочено в съответната покана за кандидатстване. При разработването на проектното предложение бъдете креативни и мотивирани. Не се изкушавайте от “copy&paste”, защото всички проекти попадат в една обща база данни.

ЕКИПЪТ НА ЦРЧР Е НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ