Skip to main content

Уважаеми посетители,

 

След успешното приключване на дългосрочните проекти по КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ на Програма „Еразъм+“, финансирани през 2014г г., е проведена оценка на европейско ниво за определяне на най-успешните и качествено реализирани проекти по Програмата. След обстоен анализ по много стриктни критерии за качество на изпълнение на дейностите и постигнати резултати, от страна на екип експерти на Главната дирекция за образование, младеж, спорт и култура на ЕК, които са разгледали най-добрите предложения от всяка страна от ЕС, още един проект, координиран от българска организация, беше отличен като „Успешна история“.

Такова отличие е голямо признание и успех, тъй като за „Успешна история“ се обявяват само проекти, които се отличават със своето въздействие, принос върху формирането на политиките, иновативни резултати и/или креативни подходи, и биха могли да бъдат източник на вдъхновение за другите.

Поредният отличен проект е 2014-1-BG01-KA201-001396 – „F.A.C.T. – Forensics and Creative Theatre“ на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч.

Представители на успешната институция ще бъдат поканени на годишната валоризационна конференция на ЦРЧР, където се представят резултатите по Програма „Еразъм+“ за изминалата година, а най-добрите проекти се награждават със знак за качество.

Насърчаваме българските организации и институции, работещи по проекти, финансирани от ЕК, да поддържат високи стандарти на работа с оглед постигането на много добри и устойчиви резултати, приложими в различните сфери, подкрепяни от Програма „Еразъм+“.

Повече информация за успешните проекти на европейско ниво, можете да намерите на Онлайн платформата за разпространение на резултати по „Еразъм+“ Екипът на ЦРЧР поздравява отличената организация за постигнатия успех и изразява надеждата си, че постиженията ще мотивират други кандидати и ще популяризират положителния ефект от Програма „Еразъм+“.

 

Екипът на ЦРЧР