Skip to main content

Уважаеми посетители,

Информираме Ви, че Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2018 година.

Общата поканата можете да намерите на адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.361.01.0032.01.ENG&toc=OJ:C:2017:361:TOC

ВАЖНО!

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2018г., по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.

 

Срокове за подаване на проектни предложения по централизираните и децентрализирани дейности на Програма „Еразъм+“ през 2018 година.

 

Ключова дейност 1

Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението – 1 февруари 2018г.

Мобилност за граждани в областта на младежта – 15 февруари 2018г.

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ – 15 февруари 2018г.

Мобилност за граждани в областта на младежта –  26 април 2018г.

Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018г.

 

Ключова дейност 2

Стратегически партньорства в областта на младежта – 15 февруари 2018г.

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 8 февруари 2018г.

Алианси на познанията – 28 февруари 2018г.

Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2018г.

Изграждане на капацитет в областта на младежта – 8 март 2018г.

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 21 март 2018г.

Стратегически партньорства в областта на младежта – 26 април 2018г.

Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018г.

 

Ключова дейност 3

Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

15 февруари 2018г.

26 април 2018г.

4 октомври 2018г.

 

Дейности по инициативата „Жан Моне“

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти

22 февруари 2018 г.

 

Действия в областта на спорта

Дейности в областта на спорта

Партньорства за сътрудничество – 5 април 2018г.

Малки партньорства за сътрудничество – 5 април 2018г.

Европейски спортни събития с нестопанска цел – 5 април 2018г.

 

Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кандидатстване можете да намерите в:

Ръководството по Програма „Еразъм+“ за 2018г.