Skip to main content

Уважаеми посетители,

Информираме Ви, че Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година.

Общата поканата можете да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:384:TOC

 

ВАЖНО!

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2019г. по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.

 

Срокове за подаване на проектни предложения по децентрализираните и централизирани дейности на Програма „Еразъм+“ през 2019 година:

 

Ключова дейност 1

Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението – 5 февруари 2019 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта – 5 февруари 2019 г. 

Мобилност за граждани в областта на младежта – 30 април 2019 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 октомври 2019 г.

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ – 14 февруари 2019 г.

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ — Съвместна покана ЕС-Япония – 1 април 2019 г.

 

Ключова дейност 2

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 21 март 2019 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта – 5 февруари 2019 г. 

Стратегически партньорства в областта на младежта – 30 април 2019 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 октомври 2019 г.

Европейски университети – 28 февруари 2019 г.

Алианси на познанията – 28 февруари 2019 г.

Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2019 г.

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 7 февруари 2019 г.

Изграждане на капацитет в областта на младежта – 24 януари 2019 г.

 

Ключова дейност 3

Проекти за диалог на ЕС за младежта – 5 февруари 2019 г.30 април 2019 г., 1 октомври 2019 г.

 

Дейности по инициативата „Жан Моне“

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти – 22 февруари 2019 г.

 

Дейности в областта на спорта

Партньорства за сътрудничество – 4 април 2019 г.

Малки партньорства за сътрудничество – 4 април 2019 г.

Европейски спортни събития с нестопанска цел – 4 април 2019 г.

 

Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кандидатстване можете да намерите в Ръководството по Програма „Еразъм+“ – тук или тук.