Skip to main content

Уважаеми посетители,

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе обучение на бенефициенти по КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“. Поради големия брой одобрени проекти, обучението се проведе в рамките на четири последователни дни – 08, 09, 10, 11 октомври 2019 г.

Одобрените за финансиране проекти по дейност „Партньорства за училищен обмен“ на КД2, сектор „Училищно образование“ за 2019 г. към момента са 227 бр.

Обучението беше с изцяло практическа насоченост, като експерти от ЦРЧР представиха основни насоки за управление на проектния цикъл, начините на отчитане, както и установени слабости и допускани грешки в изпълнението на предходни проекти за стратегически партньорства и начини за тяхното преодоляване.

Бенефициентите бяха запознати с отделните категории в бюджета на проектите и правилата за ефективно и целево използване на отпуснатите средства в съответствие с правилата на Програма „Еразъм+“.

По време на обучението предмет на обсъждане бяха и правно-юридическите аспекти на изпълнението на проектите, договорите за отпускане на финансова подкрепа и всички съпътстващи документи.

Бяха представени спецификите и изискванията във връзка с различните типове проверки, на които подлежат бенефициентите по КД2 на Програма „Еразъм+“.

На обучението присъстваха над 240 участници, представители на над 180 училища и детски градини, бенефициенти по КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“ за 2019 г.

 

Екипът на ЦРЧР