Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД2, дейност „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 04 октомври 2017г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук.

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи. През 2017 г., в зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения са разделени на два типа:

• Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Проекти, насочени към разработване на интелектуални продукти и/ или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Кандидатите в този тип Стратегически партньорства ще имат възможност да кандидатстват по всички възможни бюджетни пера, валидни за дейността.

• Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Основна цел на този тип проекти е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. В този тип проекти бюджетните пера „Интелектуални продукти“ и „Събития за разпространение на резултатите“ отпадат.

В стратегическите партньорства за обмен на добри практики също могат да се създават крайни продукти, като финансирането за тях, както и разпространението на резултатите по дейностите на проекта ще се осъществяват чрез бюджетното перо „Управление и изпълнение на проекта“

Към 04 октомври 2017г. Поканата за подаване на проектни предложения по КД2 е за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“

Поканата е публикувана на 04.09.2017г.

Екипът на ЦРЧР