Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Публикувана е Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“  с краен срок за кандидатстване 21 март 2018г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук

Партньорствата за училищен обмен по КД2 целят да подпомогнат участващите училищни организации да увеличат организационния си капацитет и да повишат възможностите си за работа по международни проекти, посредством предоставяне възможност за мобилност на ученици и персонал в чужбина при партниращи институции в сектора. В този тип проекти, бюджетните пера „Международни партньорски срещи“, „Интелектуални продукти“ и свързаните с него „Събития за разпространение на резултатите“ не са приложими.

Важно!

Електронната форма за КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“ е уеб базирана и е достъпна, чрез линк, публикуван в Поканата за кандидатстване.

През 2018г., наличният бюджет по КД2, сектор „Училищно образование“, ще бъде разпределен, както следва:

  • За подаване на проектни предложения за „Партньорства за училищен обмен“ – 50% от отпуснатото финансиране по дейността.
  • За подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства  за подкрепа на иновациите“ – 35% от отпуснатото финансиране по дейността;
  • За подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорстваза обмен на добри практики“ – 15% от отпуснатото финансиране по дейността.

Екипът на ЦРЧР

Поканата е публикувана на 12.02.2018г.