Skip to main content

В периода 28-30 септември 2022г. в град Варна се проведе национална конференция на тема: „Въздействието на Програма „Еразъм+“ върху развитието на младежта, туризма и сектора на професионалното образование и обучение в България“. Конференцията бе организирана от Център за развитие на човешките ресурси и Национален експертен екип по ПОО. В събитието взеха участие представители на университети, училища, центрове за професионално обучение, центрове за информация и професионално ориентиране, както и представители на туристически организации, търговска камара, НАПОО и др.

Официален гост на събитието бе г-н Петър Бучков, заместник-министър на младежта и спорта, който отправи приветствие към участниците и представи новостите в младежките политики и очакваните нови проектни програми, които министерството ще стартира през следващите месеци. Приветствие към аудиторията отправи и г-жа Людмила Ненкова, съпредседател на Варненската туристическа камара.

Модератор на събитието бе д-р Лилия Еленкова, национален ПОО експерт, която представи Програма „Еразъм+“ с нейните дейности, насочени към развиване на партньорства с цел на създаване на иновации или обмен на добри практики, включително и чрез мобилност, както в областта на образованието, така и за придобиване и усъвършенстване на професионални умения в областта на училищното професионално обучение и обучението на възрастни.

По време на Националната конференция бе разглеждана добавената стойност от реализираните проекти по Програмата за различни организации, за професионалната квалификация на кадрите, за развитието на личностните компетентности и цялото общество като цяло. Съдържателният фокус обхващаше развитието на ПОО сектора в България, както и представянето на добри практики от различни заинтересовани страни в сферата на младежта, туризма и ПОО. Г-жа Силвия Тонева, главен експерт в НАПОО представи ПОО сектора в България и неговото развитие като подчерта постиженията и перспективите. Сериозно внимание бе обърнато на валидирането на неформално учене. Добри практики по Програма „Еразъм+” представи г-н Йоан Димитров, експерт „Международно сътрудничество” към Икономически университет – Варна.

Добра практика свързана с устойчивостта на проекти по програмата бе представена от г-жа Виолета Димитрова – мениджър проекти от Международен институт по мениджмънт – Варна.

Важен акцент бе поставен върху основен приоритет на Програма „Еразъм+” върху социалното включване и интеграцията на пазара на труда на ученици от уязвими и маргинализирани в обществото групи – лица с увреждания, лица с ромски произход и др. В тази връзка г-жа Станислава Станчева от ПГ по СС „Иван Вл. Мичурин”, Долни чифлик представи добри практики свързани със средата, мотивацията за кариера и образование.

Нови възможности пред маргинализирани ученици за подготовка и реализация на пазара на труда представи и г-н Андреан Лазаров, Национален експерт по ПОО, който представи моделът “VISAGE4JOBS”.

В рамките на събитието бе представена и другата голяма Програма, администрирана от ЦРЧР – „Европейски корпус за солидарност“. Г-жа Елина Райнова от сдружение „За теб” представи въздействието на Програмата върху младежката и местна общност. Механизмът за диалог между младите хора и отговорните институции бе представен от г-н Мирослав Цеков от Национален младежки форум.

Програмата продължи с презентацията на г-жа Ирина Добриянова от национален експертен екип по ПОО, която представи добри практики в областта на ПОО в туризма като демонстрира успешни подходи и дискутира проблеми и решения в сектора.

Във втората половина на събитието се проведе и работа по групи, в рамките на които националните консултанти представиха методическа и консултантска помощ, свързана с разработването на проектни предложения.

Презентации от събитието може да намерите в линковете по-долу:

Презентация на програма Еразъм+ – Иванка Михайлова_Лилия Еленкова

Инициативи за ПОО и обучение за възрастни – Виолета Димитрова

Сектор професионално образование и обучение в България и неговото развитие – постижения и перспективи – Силвия Тонева

Въздействие на Програма Еразъм+ върху социалното приобщаване и качествена заетост на учениците от уязвимите групи – Станислава Станчева

Нови възможности пред маргинализирани ученици за подготвка и реализация на пазара на труда – модела VISAGE4JOBS -Андреан Лазаров

Добри практики в областта на ПОО в туризма в резултат на успешни проекти по програма „Еразъм+“- работещи подходи, проблеми, препоръки – Ирина Добриянова

Добри практики в ИУ-Варна – Йоан Димитров

Въздействие на Програма Европейски корпус за солидарност върху младежката и местната общност – Елина Райнова

Диалог за младежта – Мирослав Цеков

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР