Skip to main content

Уважаеми колеги,

Вчера, 31.01.2018г., Европейската комисия прие доклада за междинната оценка на Програма „Еразъм+“ и предшестващите я програми. Докладът е базиран на национални отчети за изпълнението на Програмата, както и на оценка, проведена от външна независима консултантска фирма.
С този доклад Комисията дава ясен пример за необходимостта от по-големи инвестиции в образованието, обучението и мобилността с учебна цел. Като цяло оценката показва, че всички оценявани програми са изключително ефективни. Програма „Еразъм+“ е определяна от широката общественост като по-успешна от предшестващите я, по-последователна, по-релевантна и по-ефективна.
Като се основава на предложенията в националните доклади и като взема предвид препоръките, направени от външния оценител, Комисията прави предложения за адаптиране на изпълнението на настоящата програма, за да спомогне за разгръщането на пълния й потенциал до 2020 г. Комисията подготвя и предложения за подобрения в рамките на следващата европейска образователна програма.
Всички документи са налични на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_en
Екип на ЦРЧР

01.02.2018г.