Skip to main content

Центърът за развитие на човешките ресурси съвместно с Министерство на образованието и науката проведе на 13 декември 2018г. кръгла маса на тема „Мерки за повишаване внедряването на ECVET в системата на ПОО и приложението му в България“.

Кръглата маса бе открита с официални приветствия от г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката и г-н Петьо Кънев, изпълнителен директор на ЦРЧР.

Г-жа Михайлова очерта значението и ролята на ECVET по отношение на нарастващата нужда от адаптиране на уменията към променящия се профил на съществуващите професии, както и създаване на все по-добри възможности за вертикална проходимост на образователните системи и признаване на резултати от учене.

 

Г-н Петьо Кънев, Изпълнителен директор на ЦРЧР, изказа удовлетворение от постигнатите резултати в съвместната работа на институции, доставчици на ПОО и други заинтересовани страни. Г-н Кънев очерта целите на срещата, значението на работата на участниците и ангажираността на ЦРЧР и ECVET експертите за изработване на нови мерки за по–ефективното внедряване на системата.

Срещата започна с преглед на ECVET събитията през 2018-та година, като специално място беше отделено на Годишния ECVET форум, проведен в София през месец юни 2018г. Съдържателните акценти по време на презентацията бяха поставени върху признаването на придобити умения по време на мобилност, както и върху ползите от дългосрочна мобилност като развитие на практически умения за работа.

Г-жа Пенка Николова от НАПОО и г- жа Илиана Танева от МОН направиха подробен преглед на нормативната уредба и мерки за повишаване внедряването на ECVET в системата на ПОО. Г-жа Танева представи стъпките, определени в Препоръката от 2016г., които започват от оценяване на притежаваните умения до признаване и валидиране на придобитите по време на обучение знания, умения и компетентности. Г-жа Танева подчерта, че валидирането предоставя възможност за „по–къса“, но не „ по–лека“ пътека, което подкрепя осигуряването на качеството.

Гледната точка на работодателите беше изложена от г-н Кирил Желязков, представител на Българска стопанска камара и национален ECVET eксперт, който насочи вниманието към практическите ползи от принципите на ECVET. Единиците резултати от учене предоставят по-ясна картина за работодателите, а именно какво техните служители знаят, умеят и могат да правят.

Кръглата маса завърши с дискусия с всички участници и разписване на предложения за съвместни действия, които да улеснят работата по внедряването на ECVET, както и обхващането на нови заинтересовани страни.

 

Презентациите можете да намерите ТУК.