Skip to main content

„УВАЖАЕМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ,

 

Програма „Еразъм+“ дава възможност на акредитираните организации в секторите „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“ за гъвкавост по отношение на параметрите на изпълнение на годишните работни планове. Съгласно раздел VI от Приложение III „Финансови и договорни правила“ от Договора за отпускане на финансова подкрепа, можете да поискате изменение на договорите си по отношение на финансирането и продължителността им.

В тази връзка, Център за развитие на човешките ресурси Ви уведомява, че можете да подадете искане за изменение в периода от 10.10.2022 г. до 31.10.2022 г. за една или комбинация от следните опции:

  1. Искане за допълнително финансиране за извънредни разходи и/или подкрепа за включване за участници с по-малко възможности (participants with fewer opportunities);
  2. Искане за намаляване на отпусната финансова подкрепа;
  3. Искане за удължаване срока на договора на 24 месеца.

Исканията за промяна се подават по съответния ред в горепосочения срок чрез системата Beneficiary Module в периода от 10.10.2022 г. до 31.10.2022 г.

След като бъдат обработени всички получени искания за промяна, ЦРЧР ще извърши анализ и при наличие на достатъчно допълнителни средства ще вземе решение дали ще обяви покана за кандидатстване за преразпределение на средства.

В случай на преразпределение, ЦРЧР ще Ви информира за възможността да кандидатствате за допълнителни средства по текущите проекти от 2021 селекционна година, при ясно описани правила. Също така, ЦРЧР ще Ви информира за срока за кандидатстване, в кои сектори на образование са налични средства, точният им размер и правилата за преразпределение.

Моля да имате предвид, че исканията за изменение ще се считат за легитимни ако са  подадени в периода от 10.10.2022 г. до 31.10.2022 г. чрез системата Beneficiary Module. Ако исканията бъдат одобрени, то измененията на Договорите Ви ще бъдат извършени съгласно чл. II.13 от Общите условия към договорите.

 

С уважение,

Екип ЦРЧР“