Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че Център за развитие на човешките ресурси ще обяви втора национална покана за кандидатстване по КД1, „Образователна мобилност за граждани“, КД107 – Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави, сектор „Висше образование“, с краен срок за кандидатстване 15 септември 2016г., 13:00 часа българско време.

По Поканата се предвижда финансова подкрепа за проекти за мобилност на студенти и персонал между програмни и партниращи държави за съответните региони:

1. ENI – Държави от Южното Средиземноморие –192 346.06 евро

2. DCI – Южна Африка – 27 904.00 евро

3. PI – Индустриализирани държави от Северна Америка – 34 239.00 евро

4. PI – Индустриализирани държави от Азия – 42 744.00 евро

5. EDF – Държави от Африка, Карибите и Тихоокеански басейн – 85 130.00 евро

Кандидатите могат да следят секция „Кредитна мобилност“, в която ще бъде публикувана Поканата за кандидатстване.

Екипът на ЦРЧР

15.07.2016г.