• en
  • en

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕВРОДЕСК МУЛТИПЛАЕР 2023

май 3, 2023

По настоящата Покана за кандидатстване за Евродеск мултиплаер ще се сключват договори с организации за присъединяване към Евродеск мрежата в България за периода до 2027 г. включително. Целта на поканата е разширяване на националната мрежа от Евродеск мултиплаери, в която да се включат нови организации, които активно работят с млади хора.

Мрежата „Евродеск“ е създадена от Европейската комисия (ЕК) и е част от Програма „Еразъм+“. „Евродеск“ има за цел да подпомага разпространението на информация по въпросите на мобилността, образованието и младежта в рамките на обединена Европа, консултирането на организации и млади хора по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“. Мрежата „Евродеск“ се управлява от национални партньори, определени от правителствата на съответната държава-членка на ЕС и партньорските държави в Мрежата „Евродеск“. Те са координатори на мрежата Евродеск за съответната държава-членка на ЕС и партньорските държави в Мрежата „Евродеск“ и носят отговорността европейската информация да достигне директно до потенциалните потребители.

За България национален партньор по мрежата е Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Той координира цялостната работа на мрежата, работата на мултиплаерите, набира национална информация и я споделя с мрежата „Евродеск“ на европейско ниво. ЦРЧР отговаря на индивидуални запитвания, като може да пренасочва поставените въпроси към други европейски партньори или към местните мултиплаери. „Евродеск-България“ при ЦРЧР отговаря за популяризирането на Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ в страната, за изработването на рекламни материали и брошури. „Евродеск-България“ организира обучения, срещи и информационни събития съвместно с местни партньори.

„Евродеск-България“ има изградена мрежа, състояща се от националния координатор (ЦРЧР) и множество мултиплаери. Националният координатор сключва рамково споразумение с одобрените мултиплаери. Те работят с ЦРЧР и съвместно помежду си.

 • кандидатстващата организация трябва да е юридическо лице с нестопанска цел;
 • кандидатстващата организация е необходимо да осъществява дейности и програми, свързани с целевите групи на Програма „Еразъм+“, Програма „Европейски корпус за солидарност“ и  мрежата „Евродеск“;
 • опитът в разпространяването на младежка информация е предимство;
 • организацията е необходимо да разполага с достъпен офис, с цел да осигури достатъчен поток на млади хора и да има пряк контакт с тях;
 • кандидатът трябва да разполага с необходимия организационен, технически и финансов капацитет, с цел да предоставя безпрепятствено и безвъзмездно достъп до информационната база данни на всички желаещи.
 1. Организации, които кандидатстват за Евродеск мултиплаери и имат финансови задължения към ЦРЧР в размер по-голям от равностойността на 200 (двеста) евро, не са допустими кандидати.
 2. Всички кандидатури, които:
 • са на кандидати, закъснели с повече от 5 месеца след датата, на която, съгласно сключен договор между тях и ЦРЧР, е следвало да представят краен отчет за осъществяван от тях проект;
 • са на кандидати с неуредени задължения към ЦРЧР, за период от повече от 5 месеца, след определяне на сума за възстановяване по сключен договор;
 • са на кандидати, вписани в регистър на нередностите, воден от ЦРЧР няма да бъдат разглеждани.

С одобрените кандидати за Евродеск мултиплаери ще бъде сключен рамков договор за присъединяване към националната Евродеск мрежа с период на продължителност до края на 2027 г. /края на програмния период на Програма „Еразъм+“/.

 • Присъединяване към мрежа от над 2100 мултиплаери в цяла Европа, които работят целево за младежките информационни услуги;
 • Достъп до актуална младежка информация;
 • Възможности за създаване на партньорства;
 • Подкрепа и възможности за обучение /уебинари, наръчници и др./
 • Видимост и разпознаваемост като част от информационна мрежа в 36 европейски държави.

Кандидатите следва да подадат своите предложения най-късно до 25 май 2023г. /включително/.

Пакетът за кандидатстване следва да съдържа:

 1. Формуляр за кандидатстване
 2. Съдебно решение или друг учредителен акт на организацията /копие/
 3. Бланка за правен субект на организацията
 4. Автобиография на лицето, което ще отговаря за Евродеск от страна на организацията.

Всички документи, подписани (със син химикал) от лицето, официално представляващо организацията, се подпечатват и сканирани се изпращат по имейл до:

Михаела Канарчева – mkanarcheva@hrdc.bg

За дата на подаване на документите се счита: датата на имейла, която трябва да бъде до 25.05.2023г. включително.

За контакти:

Михаела Канарчева – координатор Евродеск-България

тел.: 02/ 915 50 20, e-mail: mkanarcheva@hrdc.bg