• en
    • en

Междусекторна среща „Our Green Planet“, 18-20 март 2022

20
Mar
'22
мар. 20, 2022

В периода 18 – 20 март 2022г., в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, на Европас България, Еврогайдънс България и Евридика България, ЦРЧР проведе онлайн обучение на тема „Our Green Planet“. То беше подготвено и осъществено като междусекторна среща по Програма „Еразъм+“ и насочено към работещите в секторите „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“. Целта на онлайн събитието беше да бъдат обменени опит и добри практики за дейности и проекти по Програма “Еразъм+”, свързани с климатичните промени, опазването на околната среда, намаляването на въглеродния отпечатък и др. Модератори и презентатори на събитието бяха еТwinning посланиците Гергана Георгиева, Светлана Върбанова и Калина Николова.

По време на събитието участниците акцентираха върху факта, че климатичните промени и необходимостта от навременни мерки са сред най-актуалните проблеми, с които се сблъскват не само страните членки на Европейския съюз, но и цялото човечество. Всички се обединиха около мнението, че възпитаването на отговорност и осведоменост за проблемите на околната среда е, до голяма степен, в ръцете на учителите.

Участващите в обучението директори и учители станаха свидетели на множество примери за успешни практики при внедряване на екологичното обучение във всички образователни етапи на проектите, създадени по Програма “Еразъм+” и партньорствата в платформата eTwinning. Успешна работа по екологични теми в детската градина представи г-жа Милена Георгиева-Шишкова, учител в ДГ „Осми март“, град Пловдив. В рамките на проведената междусекторна среща бяха представени като добри практики: проектът „BALANCE – Green & Stable –  Bringing Sustainability and Environmental Action Together for Better Future“ на Сдружение „Вдъхнови България“, в сектор „Образование за възрастни“ на Програма „Еразъм+“, и проектът BoostinG industRy EngagemEnt iN grEen pRocurement“ на „Клийнтех България“,  в сектор „Професионално образование и обучение“. Беше разгледано многоезичието като една от съществените характеристики на Програма „Еразъм+“ – фактор за повишаване на компетенциите на участниците и за реализирането на Програмата; една от основите на европейския проект и ярък символ на стремежа на ЕС към единство в многообразието. Презентаторите говориха за политиките на Европейския съюз в отговор на промените на климата, възможностите на платформите School Education Gateway и eTwinning за предоставяне на идеи и обучителни материали за справяне с предизвикателствата на околната среда.

Срещата се проведе в MS Teams и съдържаше два модула с общо 4 сесии. За участие в нея се регистрираха 96 участници и 67 от тях се включиха в проведените сесии.

 

Екипът на ЦРЧР