• en
    • en

Семинар „Използването на инструменти за ПОО при работа по проекти на Програма „Еразъм+“

28
Sep
'21
сеп. 28, 2021

На 28 септември 2021 година в сградата на Центъра за развитието на човешките ресурси се проведе семинар на тема „Използването на инструменти за ПОО при работа по проекти по Програма „Еразъм+“, събитие по изпълнение на годишния план за работа по развитие и популяризиране на системата на ПОО в България.

Целта на събитието бе да се повиши информираността на професионалните гимназии и на центровете за професионално обучение относно ползите от прилагането на възможностите на ПОО при организиране и провеждане на мобилности по програма „Еразъм+“, както и за насърчаване на ученето през целия живот.

Семинарът беше открит с официални думи от страна на г-н Михаил Балабанов,  Изпълнителен директор на ЦРЧР, който изрази своята радост от високия интерес към събитието, подчерта ролята на ECVET в подобряване качеството на образователната мобилност в сектор ПОО и насочи вниманието към връзката между образователната система и пазара на труда.  Г-н Балабанов подчерта значимостта на инструментите на ПОО за сближаване на изискванията на работодателите и бизнеса относно конкретни знания, умения и компетентности, предоставяни от системата на професионалното образование и обучение.

Официални приветствия към аудиторията отправи и г-жа Марияна Павлова, председател на НАПОО. Тя подкрепи изказването на г-н Михаил Балабанов и изрази готовност за съвместно сътрудничество между ЦРЧР и НАПОО като институции, работещи за ПОО сектора.

По време на семинара бяха представени успешно реализирани проекти, свързани с осигуряване на качеството в системата за професионално образование и обучение, прилагането на ECVET в създаването на нови обучителни програми и държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия, както и за обучението на учители за прилагане на добавена реалност в учебния процес.

В дискусиите беше обсъдена възможността за използване на Наръчника за осигуряване на качеството при планиране, организиране и провеждане на образователна мобилност, както и необходимостта от скорошна регулация за присъждане, натрупване и трансфер на кредити в националната система за ПОО.

Работният ден завърши с практическо упражнение, в което участниците можеха да споделят своето мнение и предложения по ключови въпроси за по-доброто и качествено изпълнение на образователна мобилност в сферата на ПОО.

Презентациите от специализирания семинар са достъпни на следния линк.

 

Екпипът на ЦРЧР