• en
    • en

Съвместни магистърски програми

Интегрирана международна магистърска програма, проведена от международен консорциум от висши училища от и извън Европа, съответстваща на 60, 90 или 120 кредита. Програмата е наследник на Програма „Еразмус Мундус“. Еразмус Мундус съвместни магистърски програми предлагат стипендии на отлични студенти от цял свят. Периодът на обучение в магистърска програма трябва да бъде реализиран в най-малко две програмни държави, представени в консорциума.

Участие на организации:

1. Легитимни участници – участваща организация може да е всяка публична или частна организация, установена в програмна държаваили в държава партньор, която допринася пряко и активно за провеждането на СМПЕМ. Например такава организация може да е:

– висша учебна институция;

– публично или частно, малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие);

– публичен орган на местно, регионално или национално равнище;

– организации с нестопанска цел, сдружения, НПО;

– научноизследователски институт.

2. Състав на консорциума

– 3 Висши училища от минимум 3 различни програмни държави.

– 3 Висши училища от минимум 3 различни програмни държави и поне един допълнителен партньор от Япония за проекти, съфинансирани от Японското министерство на образованието, културата, спорта, науката и технологиите (MEXT).

3. Продължителност на проекта – в зависимост от продължителността на програмата Консорциумът може да получи финансиране за 4/6 години, за да финансира 4 последователни записвания на студенти.

4. Продължителност на дейностите

Подготвителна година (по избор): 1 академична година;

Изпълнение на програмата: 4 последователни записвания на студенти, обхващащи 1-2 академични години;

5. Кандидатстване

Кой може да кандидатства? – Висше училище, установено в програмна държава. ВУ кандидатства за подкрепа от името на консорциума за СМПЕМ. Филиали на ВУ от държави партньори, установени в държави по програмата, или филиали на ВУ от програмни държави, установени в държави партньори, не могат да кандидатстват за подкрепа.

Къде се кандидатства? Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“ в гр. Брюксел.

Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от настоящото ръководство. (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf )

Участие на граждани:

Студенти на ниво магистър, които са придобили първа образователна степен или са удостоверили признато равностойно ниво на усвоено учебно съдържание в съответствие с националното законодателство и практики в държавите, които присъждат образователна степен.

1. Студентска стипендия, която включва:

– Пълна стипендия, която покрива учебни такси, пътни разходи и издръжка;

– Застраховки;

– Обучение в най-малко две различни Програмни държави, част от Консорциума;

– Признаване на обучението – joint or multiple degree;

– Erasmus+ Student and Alumni Association.

2. Участие в магистърски програми:

– Еразмус Мундус Съвместни магистърски програми – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs).

3. Участие в докторски програми:

– Докторски програми по Дейност „Мария Кюри“, Програма „Хоризонт 2020“ – Marie Skłodowska-Curie Actions.

4. Кандидатстване:

Студентите кандидатстват за стипендия пряко пред избрания от тях консорциум и преминават през конкурсна процедура за подбор, организирана от участващите в консорциума университети.

Подборът, одобряването и мониторингът на отделните получатели на стипендии са отговорност на консорциума.

Важни документи:

Програмното Ръководство по Програма „Еразъм+“  (версия на английски език)

Информация за Еразмус Мундус съвместни магистърски програми

Онлайнн наръчници за предоставяните възможности по Еразмус Мундус съвместни магистърски програми –  Quick reference guide for selected higher education institutions in Partner Countries

Erasmus Mundus joint master degrees – The story so far