• en
    • en

Статистика 2018

Ключова дейност

Сектор

Проекти

Получени

Одобрени Успеваемост

Бюджет

КД1 – Образователна мобилност за граждани

Училищно образование (KA101)

184 80 43.48% 1,473,180.00
Професионално образование и обучение (KA102) 202 73 36.14%

5,014,835.00

Висше образование (KA103)

48 48 100% 11,568,921.20
Образование за възрастни (KA104) 21 11 52.38% 313,795.00

Младеж (KA105)

479 105 21.92% 2,548,260.00
Международно измерение във висшето образование (КА107) 29 19 65.52% 2,280,614.19

Харта за мобилност в професионалното образование и обучение (КА116)

14 12 85.71% 1,134,475.00
Стратегическа ЕДС (КА125) 46 38 82.61% 1,024,971.96

Общо за Ключова дейност 1

1,023 386 37.73%

25,359,052.35

КД2 – Стратегически партньорства

Училищно образование (KA201)

43 16 37.21% 2,273,198.00
Професионално образование и обучение(KA202) 42 8 19.05% 1,732,628.00

Висше образование (KA203)

16 5 31.25% 979,334.00
Образование за възрастни (KA204) 22 10 45.45% 1,702,631.00

Младеж (KA205)

73 10 13.70% 1,066,742.00
Училищно образование, проекти само между училища (KA229) 64 20 31.25% 2,307,548.00

Общо за Ключова дейност 2

260 69 26.54% 2,307,548.00

КД3 – Структурен диалог

Младеж (KA347) 24 7 29.17% 156,254.00
Общо за Ключова дейност 3 24 7 29.17% 156,254.00

ОБЩО

1,307 462 35.35%

35,577,387.75