• en
    • en

Статистика 2017

Ключова дейност

Сектор

Проекти

Получени

Одобрени Успеваемост

Бюджет

КД1 – Образователна мобилност за граждани

Училищно образование (KA101)

161 48 29.81% 951,901.00
Професионално образование и обучение (KA102) 161 72 44.72%

5,041,270.00

Висше образование (KA103)

50 49 98.00% 11,435,543.50
Образование за възрастни (KA104) 26 8 30.77%

168,440.00

Младеж (KA105)

604 121 20.03% 2,882,699.00
Международно измерение във висшето образование (КА107) 31 16 51.61%

1,848,308.00

Харта за мобилност в професионалното образование и обучение (КА116)

3 3 100.00% 295,824.00
Стратегическа ЕДС (КА135) 16 14 87.50%

1,383,240.34

Общо за Ключова дейност 1

1,052 331 31.46%

24,007,225.84

КД2 – Стратегически партньорства

Училищно образование (KA201)

35 10 28.57% 1,941,407.00
Професионално образование и обучение(KA202) 48 8 16.67%

1,886,110.00

Висше образование (KA203)

15 3 20.00% 618,052.00
Образование за възрастни (KA204) 21 6 28.57%

1,067,936.00

Младеж (KA205)

90 9 10.00% 958,299.00
Училищно образование, проекти само между училища (KA219) 42 11 26.19%

1,381,685.00

Общо за Ключова дейност 2

251 47 18.73%

7,853,489.00

КД3 – Структурен диалог

Младеж (KA347) 53 5 9.43% 156,950.00
Общо за Ключова дейност 3 53 5 9.43%

156,950.00

ОБЩО

1,356 383 28.24%

32,017,664.84