• en
  • en

Спорт

Частта „Спорт“ в рамките на програма „Еразъм+“ цели да насърчи европейските партньорства в масовия спорт в рамките на следните приоритети:

 • Справяне с трансграничните заплахи за неприкосновеността на спорта като допинга, уреждането на мачове, насилието, както и всички видове нетолерантност и дискриминация;
 • Популяризиране и подкрепа на доброто управление в спорта и двойната кариера на спортистите;
 • Насърчаване на доброволческите дейности в спорта заедно със социалното приобщаване, равните възможности и осведомеността за значението на физическата активност за подобряване на здравето чрез по-голямо участие и равен достъп до спорта за всички.

Програма „Еразъм+“ осигурява финансиране за следните дейности в областта на спорта:

 • Партньорства за сътрудничество
 • Малки партньорства за сътрудничество
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел

Проектите в областта на спорта се очаква да допринесат за осъществяването на инициативата „Европейска седмица на спорта“, инициирана от Европейската комисия за насърчаване на спорта и физическата активност в целия Европейски съюз.

 1. Партньорствата за сътрудничество насърчават:
  • Обмена между участващите организации;
  • Прилагането на иновативни практики;
  • Ангажирането с интензивно разпространение и експлоатация на съществуващи и нови продукти;
  • Развиването на иновативни идеи в различни области, свързани със спорта и физическата активност.
 2. Малките партньорства за сътрудничество насърчават:
  • Развиването и укрепването на мрежи от организации;
  • Изграждане на капацитет за работа на международно равнище;
  • Обмена на добри практики, реализирането на нови идеи и методи в различни области, свързани със спорта и физическата активност.
 3. Европейските спортни събития с нестопанска цел насърчават:
  • Доброволчество в спорта;
  • Социално приобщаване чрез спорта;
  • Равенството между половете в спорта;
  • Физическа активност, повишаваща здравето.

Проектите в областта на спорта се администрират централизирано от Изпълнителната агенция „Образование, аудио-визия и култура“ (ЕАСЕА) към Европейската комисия.

Актуалният срок за кандидатстване е до 21 април 2020 г., 18:00 ч. българско време.

Повече информация за кандидатстване е налична на следния адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport