• en
    • en

Секторни алианси на уменията

Проектите за секторни алианси на уменията целят адресиране на пропуските в уменията по отношение на един или повече професионални профили в конкретен сектор. Това се постига чрез идентифициране на съществуващи или нововъзникващи секторни нужди на пазара на труда (търсене) и повишаване на възможността за реакция от страна на системата за първоначално и продължаващо професионално образование и обучение на нуждите на пазара на труда (предлагане) на всички нива.

Секторните алианси на уменията са международни проекти, които трябва да имат следните цели:

Идентифициране на съществуващите и нововъзникващите потребности от умения за професии в специфични сектори,

  • Укрепване на обмена на знания и практика между институциите за образование и обучение и пазара на труда;
  • Модернизиране на професионално образование и обучение чрез адаптиране на предоставяните знания и умения;
  • Интегриране на базирано на работа обучение в предоставянето на професионално образование и обучение и използване на неговия потенциал за стимулиране на икономическото развитие и иновациите, и повишаване на конкурентоспособността на съответните сектори;
  • Изграждане на взаимно доверие, улесняване на международното сертифициране, насърчаване на професионалната мобилност в даден сектор и повишаване на признаването на квалификациите на европейско ниво в даден сектор;
  • Подобряване на уменията и предоставяне на ясна стратегия и инструменти за справяне с недостига на умения в конкретни икономически сектори.

Проектите за секторни алианси на уменията се администрират централизирано от Изпълнителна агенция „Образование, аудио-визия и култура“ (ЕАСЕА) към Европейската комисия.

 

Повече информация е налична на следния адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en