• en
  • en

Младеж

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 3 „ПОДКРЕПА ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ“, ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ДЕЙНОСТ „МЛАДЕЖКИ ДИАЛОГ“

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СРЕЩИТЕ ЗА МЛАДЕЖКИ ДИАЛОГ?

Младежкият диалог има за цел насърчаване на активното участие на младите хора в демократичния живот и на дебата по основните въпроси, които ги засягат.

Проектите за младежки диалог дават възможност на младите хора да си взаимодействат с лицата, отговорни за вземането на решения, по въпроси, засягащи младежите, и да оказват влияние върху политиката и по-специално на стратегия на ЕС за младежта.

КАКВИ ДЕЙНОСТИ СА ВЪЗМОЖНИ?

Проектите могат бъдат с продължителност 3 и 24 месеца и не се нуждаят от партньор от друга държава, освен ако не се организират транснационални срещи. Младите хора трябва да ръководят и да участват активно в дейностите на всички етапи от проекта от подготовката до проследяването.

ТИПИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧВАТ:

 • Национални срещи и международни семинари, предоставящи възможност за обмен на информация, дебати и активно участие на младите хора в диалог с лица, отговорни за формиране на политиките, по въпросите на младежкия диалог и Стратегията на ЕС за младежта;
 • Национални срещи и международни семинари, които да подготвят официалните младежки конференции, организирани през всеки семестър от страните членки, председателстващи Европейския съюз;
 • Събития, които насърчават дебатите и обмена на информация по теми, касаещи младежките политики и свързани с дейностите, организирани по време на Европейската младежка седмица;
 • Консултации с млади хора с цел установяване на техните нужди, свързани с участието в демократичния живот (онлайн консултации, анкети, сондажи, и др.);
 • Срещи и семинари, информационни събития или дебати между млади хора и лица, отговорни за формиране на политиките, или експерти в областта на младежта по темите на участието в демократичния живот;
 • Събития, симулиращи функционирането на демократичните институции и ролята на лицата, отговорни за формиране на политиките в рамките на тези институции.

 КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Организации с нестопанска цел, асоциации, НПО, европейски младежки НПО, публични институции на местно или регионално ниво, установени в програмна държава.

 КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

 • организации с нестопанска цел, асоциации, НПО;
 • европейски младежки НПО;
 • публични институции на местно или регионално ниво.

 ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ

Млади хора на възраст между 13 и 30 години от държавите, включени в проекта.

Лица, отговорни за формиране на политиките

 БРОЙ УЧАСТНИЦИ

Минимум 30 млади участници

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

 1. Съществуваща регистрация в EULogin
 2. Валиден PIC и регистрация в Портала за участниците
 3. Прилагане на документи на организацията в Портала за участниците
 4. Попълване и подаване на електронен формуляр
 5. Попълване и прилагане на всички изискуеми приложения към формуляра за кандидатстване
 6. Подаване на формуляра за кандидатстване и съпътстващите го документи на хартиен носител по пощата