• en
    • en

Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките

Третата ключова дейност на програма „Еразъм+” – „Подкрепа за реформиране на политиките” има за цел да улесни модернизацията на системите за образование и обучение, чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите-членки.

Дейностите в подкрепа на реформирането на политиката са насочени към постигане на целите на Дневния ред на европейските политики, и по-специално на стратегията „Европа 2020“, стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) и Европейската стратегия за младежта. Ключовa дейност 3 е разделена на два основни типа дейности: децентрализирани дейности и централизирани дейности. Децентрализираните дейности по Програма „Еразъм+“ за България се управляват от Център за развитие на човешките ресурси - Националната агенция "Еразъм +", а централизираните дейности се осъществяват от Изпълнителната агенция на Европейската комисия в Брюксел.

Децентрализираната дейност в рамките на Ключова дейност 3 е:
Проекти за младежки диалог

Проектите за младежки диалог имат за цел насърчаване на активното участие на младите хора в демократичния живот и на дебата по основните въпроси, които ги засягат. Младежкият диалог има за цел да породи дискусия с участието на младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения, за да се подпомогне разработването на политики в тази област, и по-специално на стратегия на ЕС за младежта.

Освен това Ключова дейност 3 обхваща много други дейности в подкрепа на реформирането на политиката в областите на образованието, обучението и младежта, които се изпълняват пряко от Европейската комисия или чрез специални покани за представяне на предложения, управлявани от Изпълнителната агенция.

Централизираните дейности в рамките на Ключова дейност 3 са:

  • Знания в областите на образованието, обучението и младежта
  • Инициативи за иновации в политиката
  • Сътрудничество с международни организации

Повече информация за централизираните дейности ще намерите на уебсайта Европейската комисия: https://eacea.ec.europa.eu