• en
    • en

Професионално образование и обучение

Стратегическите партньорства в областта на професионалното образование и обучение са насочени към:

  • Предлагане на методи, практики и иновативни учебни програми в областта на професионалното образование и обучение, с цел насърчаване съответствието между учебните програми и потребностите на пазара на труда в подкрепа на създаване на качествени методи, и развитието на добри практики;
  • Подпомагане признаването и сертификацията на знания, и компетентности на национално ниво чрез ефективни системи за осигуряване на качеството на учебните резултати посредством Европейски и национални квалификационни рамки, и инструменти за валидиране;
  • Създаване на гъвкави възможности за развитие на обучаемите в сферата на професионалното образование и обучение;
  • Приложение на кредитния трансфер (ECVET) и осигуряване на качеството (EQAVET) от страна на институциите в областта професионалното образование и обучение;

Участие в дейностите на Програмата могат да вземат всички държавни или частни организации/институции, работещи в областта на професионалното образование и обучение, или всяка друга област, свързана с него.