• en
    • en

Младеж

Стратегически партньорства за обмен на добри практики в областта на младежта

По КД2 в сектор „Младеж“ се отпуска финансова подкрепа за проекти на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“.

Проектните предложения, кандидатстващи за финансиране по Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ в областта на младежта, се очаква да се фокусират върху повишаване на капацитета на участващите организации и уменията им за работа в международна среда чрез:

  • споделяне на идеи, методи и добри практики;
  • транснационални младежки инициативи, промотиращи предприемаческите нагласи и умения, с цел да се насърчи активното гражданство и предприемачество (включително социалното предприемачество) между участващите страни.

Стратегическите партньорства в сферата на младежта подкрепят европейското сътрудничеството между организации, активни в сферата на младежта с цел развитие, трансфер и внедряване на нови учебни програми, модерни интензивни програми, нови педагогически подходи и обмен на добри практики.

Сред възможните теми на проектите са:

  • Дейности за засилване на сътрудничеството в младежкия сектор с цел развитие, изпробване и прилагане на добрите практики в областта;
  • Подпомагане признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво посредством европейски и национални квалификационни рамки и инструменти за валидиране;
  • Транснационални младежки инициативи: дейности за сътрудничество, насърчаване на социалната ангажираност и предприемаческия дух, реализирани от две или повече групи от млади хора от различни страни.

Участие в дейностите на Програмата могат да вземат държавни или частни организации, активни в младежкия сектор, или всяка друга област, свързана с него.

Стратегическите партньорства в областта на младежта трябва да включват най-малко две организации или неформални младежки групи от две различни програмни държави. Няма ограничение в максималния брой партньори, но се отпуска финансиране за управление и изпълнение на проекта от най-много десет организации. Всички участващи организации трябва да бъдат идентифицирани на етапа на кандидатстване. Броят им и финансирането могат да варират в зависимост от заложените в предложението цели и дейности. Възможна продължителност – между 6 и 36 месеца.

В зависимост от целите на проекта, очаква се Стратегическите партньорства в областта на младежта да включват най-подходящия и разнообразен кръг от партньорски организации, с цел да се възползват от различните профили, опит и експертни познания, и да създадат висококачествени проектни резултати/продукти.