• en
    • en

Училищно образование

Потенциалните  бенефициенти  по  дейност  „Мобилност”,  сектор  „Училищно образование”, съгласно Ръководството  по  Програма  „Еразъм+“ могат да бъдат: Училищата  (т.е.  институции,  предоставящи  общо,  професионално или техническо  образование на  всяко  образователно  ниво  от  предучилищно  до средно), които са регистрирани в страна участничка в Програма „Еразъм+”. Координаторът на национален консорциум за мобилност.

В  рамките на  Ключова  дейност  1  в  областта  на  училищното  образование  се отпуска  финансиране  за  проекти  за  мобилност  на: училищен  персонал (преподавателски  и  непреподавателски,  включително училищни  директори  и  др.), работещ в  изпращащото(ите)  училище(а.),  както  и  друг образователен  персонал (експерти в РУО на МОН, училищни съветници, педагогически съветници, психолози и  др.), участващ в стратегическото развитие на изпращащото(ите) училище(а).

Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование с цел обучение подкрепя професионалното развитие на учители, ръководни кадри в сферата на училищното образование и друг училищен персонал под формата на:

  • Участие в структурирани курсове или обучения в чужбина;
  • Периоди на наблюдение в партньорско училище или друга организация, работеща в сферата на училищното образование;
  • Образователната мобилност в сферата на училищното образование с цел преподаване дава възможност на директори, учители или друг училищен персонал да преподават в партньорски училища в друга европейска страна.