• en
    • en

Професионално образование и обучение

Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО).

Мобилността за обучаеми в сферата на професионалното образование и обучение е насочена към чираци и обучаеми в професионални гимназии и центрове за професионално обучение, както и наскоро дипломирали се ученици от професионални гимназии / чираци.

Мобилността за учители с цел преподаване дава възможност на преподавателски персонал да преподава в партньорски организации в сферата на ПОО в друга страна. Освен това се дава възможност на представители на предприятия да предоставят обучение в други институции в сферата на ПОО в чужбина.

Мобилността с цел обучение на преподавателски и непреподавателски състав от сферата на ПОО дава възможност за професионално развитие на участниците под формата на стаж или период на наблюдение в предприятие или друга организация в сферата на ПОО.

Проекти за образователна мобилност за обучаеми и обучители в сферата на професионалното образование могат да реализират: професионални гимназии, центрове за професионално обучение, консорциуми в областта на ПОО.

Потенциалните бенефициенти по дейност „Мобилност”, сектор „Професионално образование”, съгласно Ръководството по Програма „Еразъм+“  могат да бъдат държавни, обществени или частни организации и институции, които предоставят професионалното образование и обучение на местно, регионално и/или национално ниво. Такива могат да бъдат:

  • Професионални гимназии
  • Центрове за професионално обучение
  • Национални консорциуми в областта на професионалното образование и обучение

Организации или консорциуми, установени в Програмна държава, които са  притежатели на Харта за мобилност в областта на ПОО.

В рамките на Ключова Дейност 1 в областта на професионалното образование и обучение се отпуска финансиране за проекти за мобилност на:

  • Обучаеми (Ученици / Чираци) в системата на ПОО;
  • Персонал (Учители / Обучители) в системата на ПОО;
  • Наскоро дипломирали се ученици от професионалните гимназии / чираци при условие, че участието им в мобилността започне в рамките на 1 година от дипломирането.
  • Обучаеми, записани в организации или консорциуми, установени в Програмна държава, които са притежател и на Харта за мобилност в областта на ПОО;
  • Персонал, работещ в организации или консорциуми, установени в Програмна държава, които са притежатели на Харта за мобилност в областта на ПОО.