• en
    • en

Младеж

Образователна мобилност за младежи и младежки работници

По КД1 в сектор „Младеж“ се отпуска финансова подкрепа за проекти за Образователна мобилност за младежи и младежки работници. Мобилността може да протече в рамките на някоя от следните форми:

  • Младежки обмени;
  • Мобилност на младежки работници.

Младежките обмени позволяват на групи от млади хора от различни страни да се срещат и да съжителстват за период до 21 дни. По време на младежкия обмен участниците изпълняват предварително подготвена работна програма, включваща работни ателиета, практически упражнения, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито и др.  Младежките обмени се основават на транснационалното сътрудничество между две или повече участващи страни от различни държави в или извън ЕС.

Насоки за защита и безопасност на участниците (версия на английски език /версия на български език).

Ръководство с информация за законодателството в отделните държави членки по отношение на защитата на участниците.

Мобилността на младежки работници подкрепя професионалното развитие на младежките работници под формата на участие в:

  • семинари,
  • обучителни курсове,
  • контактни семинари,
  • учебни визити,
  • наблюдение в чужбина в организация, активна в младежкия сектор.

Дейностите за мобилност са транснационални и включват минимум две участващи организации (изпращаща и приемаща) от различни държави. Ако проектът предвижда само една дейност, координаторът играе роля и на изпращаща или приемаща организация, освен ако дейността не е Европейска доброволческа служба. Ако проектът предвижда повече от една дейност, координаторът може да – но не задължително трябва да – играе ролята и на изпращаща или приемаща организация. Във всички случаи, координаторът не може да бъде организация от Партнираща държава в съседство на ЕС.

Дейности в рамките на Програмни държави: всички участващи организации трябва да са от Програмни държави.

Дейности с Партниращи държави: дейността трябва да включва минимум една организация от Програмна държава и една организация от Партнираща държава в съседство на ЕС.

Важно! Стартира Европейски корпус за солидарност, който ще замести досегашната Европейска доброволческа служба.

Идеята за създаване на Корпуса беше обявена от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в неговата годишна реч за състоянието на Съюза през септември 2016 г.; Корпусът беше официално създаден през декември 2016 г. Европейският корпус за солидарност е нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в полза на общности и хора от цяла Европа. Организации, базирани в страните членки на ЕС, следва да кандидатстват за финансиране на доброволчески дейности в рамките на Корпуса.

За повече информация относно Европейски корпус за солидарност, моля посетете официалния сайт на дейността: тук.

Резултати от проведена акредитация по Европейска доброволческа служба може да откриете тук.

От файловете по-долу могат да бъдат изтеглени публикации, свързани с правата и задълженията в ЕДС, повишаване на качеството в ЕДС, както и практически насоки за реализацията на дейностите в проектите.

Еразъм+ доброволчески информационен пакет

Ръководство за ментори в ЕДС

Ръководство – Повишаване на качеството на ЕДС проектите

EVS Galaxy – Ръководство за ЕДС координатори