• en
    • en

Висше образование

Висше образование КД103

Мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал в сферата на висшето образование

Студентска мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.

Студентска мобилност с цел практика в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава възможност за практика в друго висше училище или предприятие в чужбина.

Мобилност на персонала с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване във висши училища в чужбина. Също така се дава възможност на представители на предприятия от чужбина да преподават по покана на висши училища в страната.

Мобилност на персонала с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателски и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друга организация в чужбина.

Преди реализиране на студентска мобилност или мобилност на персонала (преподавателски и административен), изпращащата и посрещащата организация подписват заедно със студентите/персонала Споразумение за обучение (Learning Agreement)/Споразумение за мобилност (Mobility Agreement).

Потенциалните бенефициенти по дейност „Мобилност”, сектор „Висше образование” могат да бъдат:

  • Институции за висше образование, които притежават Еразъм Харта за Висше образование и са регистрирани в Програмна страна.
  • Национални Консорциуми за мобилност, състоящи се най-малко от три легитимни организации, (включително две изпращащи висши училища), регистрирани в Програмна страна.