• en
    • en

Изграждане на капацитет в младежта

Изграждане на капацитет в младежта:

Проектите за изграждане на капацитет в областта на младежта обхващат редица дейности, насърчаващи сътрудничеството между организации, работещи в областта на младежта, образованието, обучението и други социално-икономически сектори от различни региони по света.

Тези проекти целят да признаят и подобрят работата с младежта, неформалното обучение и доброволчеството, и да ги свържат с образователните системи и пазара на труда. Те също така подкрепят схеми за регионална и международна неформална мобилност с учебна цел за насърчаване на участието на младите хора в обществото.

Примери за дейности за изграждане на капацитет:

  • Конференции, семинари и работни срещи;
  • Големи младежки събития;
  • Информационни и осведомителни кампании;
  • Комуникационни и медийни инструменти;
  • Разработване на методи, учебни програми, обучение и документация;
  • Отворени и гъвкави учебни материали, виртуално сътрудничество, отворени образователни ресурси (OER)

Проектите за изграждане на капацитет в сферата на младежта се администрират централизирано от Изпълнителна агенция за „Образование, аудио-визия и култура“ (ЕАСЕА) към Европейската комисия.

Повече информация е налична на следния адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en

За допълнителна информация относно легитимните програмните и партньорските страни, моля, вижте Ръководството за Програма „Еразъм+“.