• en
    • en

Изграждане на капацитет във висшето образование

Изграждане на капацитета са транснационални проекти, базирани на многостранни партньорства между висши училища от Програмните страни и легитимните Партниращи страни.

Възможно е участието на не академични партньори, които да допринесат за изграждането на връзка между обществото и бизнеса.

Тази дейност подкрепя модернизацията, достъпността и интернационализацията във висшите училища в легитимните Партниращи страни, сътрудничеството между Програмните и Партниращите държави.

1. Категория на проектите:

– Съвместни проекти (Joint projects)

– Структурни проекти (Structural projects)

2. Продължителност на проектите – от 2 до 3 години. Продължителността на проекта трябва да бъде избрана на етапа на кандидатстване въз основа на целта на проекта и на вида на планираните дейности.

3. Кандидатстване:

Кой може да кандидатства? – Висши училища, установена в държава по Програмата. Филиали на висши училища от държави партньори, установени в държави по Програмата, или техни филиали от държави по Програмата, установени в държави партньори, не могат да кандидатстват за подкрепа;

Къде се кандидатства? -Към Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“ в гр. Брюксел.

Как се кандидатства? – Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от Ръководството по Програма „Еразъм+„.

Продължителност на проекта – Проектите за изграждане на капацитет могат да са с продължителност 2-3 години. Продължителността на проекта трябва да бъде избрана на етапа на кандидатстване въз основа на целта на проекта и на вида на планираните дейности.