• en
    • en

Отчети

Годишни отчети

Отчет за 2022г.

Отчет за 2021 г.

Отчет за 2020 г.

Отчет за 2019 г.

Отчет за 2018 г.

Отчет за 2017 г.

Отчет за 2016 г.

Отчет за 2015 г.

Отчет за 2013 г.

Отчет за 2012 г.

Отчет за 2011 г.

Отчет за 2010 г.

Отчет за 2009 г.

Отчет за 2008 г.

Финансови отчети на Център за развитие на човешките ресурси

Годишен отчет за 2022 год.
Бюджет за 2022 год.

Счетоводен баланс към 31.12.2022 г.

Годишен отчет за 2021 год.
Бюджет за 2021 год.

Счетоводен баланс към 31.12.2021 г.

Годишен отчет за 2020 год.
Бюджет за 2020 год.

Счетоводен баланс към 31.12.2020 г.

Годишен отчет за 2019 год.
Бюджет за 2019 год.

Счетоводен баланс към 31.12.2019 г.

Годишен отчет за 2018 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2018г.

Годишен отчет за 2017 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2017г.

Годишен отчет за 2016 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2016г.

Годишен отчет за 2015 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2015г.

Годишен отчет за 2014 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2014г.

Годишен отчет за 2013 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2013г.

Годишен отчет за 2012 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2012г.

Годишен отчет за 2011 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2011г.

Годишен отчет за 2010 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2010г.

Годишен отчет за 2009 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2009г.

Годишен отчет за 2008 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2008г.

Годишен отчет за 2007 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2007г.

Годишен отчет за 2006 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2006 год.
Отчет за приходите и разходите за 2006 год. за нестопанска дейност
Отчет за паричния поток за 2006 год.
Отчет за собствения капитал за 2006 год.

Годишен отчет за 2005 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2005 год.
Отчет за приходите и разходите за 2005 год. за нестопанска дейност
Отчет за паричния поток за 2005 год.
Отчет за собствения капитал за 2005 год.

Годишен отчет за 2004 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2004 год.
Отчет за приходите и разходите за 2004 год. за нестопанска дейност
Отчет за паричния поток за 2004 год.
Отчет за собствения капитал за 2004 год.

Годишен отчет за 2003 год.
Годишен отчет на предприятия с нестопанска цел за 2003 год.
Счетоводен баланс към 31.12.2003 год.
Справка за получените и направени дарения за 2003 год.
Отчет за паричния поток за 2003 год.
Отчет за собствения капитал за 2003 год.
Справка за дълготрайните(дългосрочните) активи към 31.12.2003 год.
Справка за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2003 год.
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2003 год.

Отчети за дейността на Център за развитие на човешките ресурси

Отчет по програма Учене през целия живот за 2008 год.

Отчет за дейността за 2007 год.

Отчет за дейността за 2006 год.