• en
  • en

История на Център за развитие на човешките ресурси

 • През 1997 г. с подкрепата на Европейската Фондация за обучение (ЕФО) е основана Българската национална обсерватория;
 • През 1998 г. започва работа Национална агенция „Леонардо да Винчи“;
 • През 1999 г. с подкрепата на Европейската Фондация за обучение е създаден Национален ресурсен център за професионално ориентиране;
 • През 1999 г. със споразумение между Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и социалната политика е основан Център за развитие на човешките ресурси. Той обединява горепосочените дейности и управлява образователни програми и проекти;
 • През 2001 г. към Центъра за развитие на човешките ресурси се присъединява Национална агенция „Сократ“;
 • От 2003 г. по договор с Европейската Фондация за обучение, Българската национална обсерватория, като част от Център за развитие на човешките ресурси, се присъединява към експертната мрежа Refernet;
 • От 2005 г. Център за развитие на човешките ресурси съкоординира с Министерството на образованието и науката програма „Арион“;
 • През 2006 г. в рамките на Център за развитие на човешките ресурси се основава Национално координационно звено за дейността eTwinning;
 • През 2006 г. Центърът е сертифициран с ISO 9001:2000 за управление на европейски образователни програми;
 • През 2007 г., след национална номинация, Център за развитие на човешките ресурси стартира управлението в България на Програма „Учене през целия живот“ 2007-2013 г.;
 • През 2007 г. в рамките на Центъра се основава Национален Europass Център;
 • От 2007 г. Националният ресурсен център за професионално ориентиране е преименуван на Национален Euroguidance център;
 • През 2011г. Център за развитие на човешките ресурси започва да изпълнява проект „Национални ECVET експерти 2011-2013”, чиято цел е популяризиране на европейската система за трансфер на кредити в областта на ПОО;
 • През 2014 г., Център за развитие на човешките ресурси е номиниран да управлява най-голямата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт – Еразъм+;
 •  През 2018 г. Европейската комисия представи предложение за регламент, регулиращ Европейския корпус за солидарност и  финансирането, с което Програмата ще разполага, като новият регламент влезе в сила на 5 октомври 2018 г. Одобрен е общ бюджет за периода 2018-2020 г. в размер на 375,6 милиона евро. Пълна законодателна процедура тук: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0102(COD) Център за развитие на човешките ресурси става Национална агенция по Програмата от самото стартиране. Първите покани за кандидатстване са с краен срок на подаване на предложенията по всички дейности 16 ноември 2018г.
 •  В съответствие със следващата многогодишна финансова рамка 2021-2027, бюджетът за корпуса е определен на 1,26 милиарда евро, но след кризата с COVID 19, на 27 май 2020 г. ревизираното предложение на Европейската комисия за многогодишната финансова рамка на ЕС -MFF- (2021-2027) е редуцирано и намалено с 20%. Европейския парламент публикува следното изявление, в което изразява съжаление и тревога от това намаление. Прочетете го тук: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education