• en
  • en

Административни услуги, извършвани от ЦРЧР

Наименование на услугата Нормативно основание
1. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Бланка на заявление може да изтеглите от тук.

 • Кодекс за социално осигуряване.
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
 • § 1, т. 2 ”в”от Допълнителните разпоредби от Закона за администрацията.
2. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Бланка на заявление може да изтеглите от тук.

 • Кодекс за социално осигуряване.
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
 • § 1, т.2 ”в” от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията.
3. Предоставяне на достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация може да изтеглите от тук.

Заявление за достъп до обществена информацията може да изтеглите от тук.

Протокол за заявено устно искане за предоставяне на достъп до обществена информация може да изтеглите от тук.

Закон за достъп до обществена информация.
4. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ § 1, т.2 ”в” от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията във връзка с чл. 5, ал.7 от Кодекс за социално осигуряване и във връзка с чл.40 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на МФ за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация. Посочените стойности на разходи са без ДДС и според вида на носителя са, както следва:

 • дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
 • CD – 1 брой – 0,50 лв.;
 • DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
 • разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
 • ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
 • факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
 • видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
 • аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
 • писмена справка – 1 стр, (А4) – 1,59 лв.

Дължимите разходи подлежат на актуализация при настъпили изменения от определените от Министъра на финансите нормативи.

Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка на Център за развитие на човешките ресурси:

 1. БАНКА: Банка ДСК; Клон: КАЛОЯНIBAN BG53STSA930000I5113870BIC: STSABGSF,
 2. В касата на Център за развитие на човешките ресурси, адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 4, ст. 4.12.

Със свое Решение № 357/29.06.2017г., Министерският съвет на Република България задължи административните органи в срок до 01.09.2017г. да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Предсрочното изпълнение на протокола ще гарантира незабавното стартиране на процеса по облекчаване на административната тежест и ще повлияе положително процесите на предоставяне на административни услуги на гражданите и на бизнеса.

Мярката има за цел обменът на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, да се извършва единствено по определения технически протокол. Административните органи трябва да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват този протокол.

В срок до 01.11.2018г. всички администрации трябва да обменят документи единствено по електронен път.

Във връзка с изпълнение на горните задължения, в Център за развитие на човешките ресурси са утвърдени Вътрешни правила за работа в Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС).

Вътрешните правила на Център за развитие на човешките ресурси за работа в Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС) може да изтеглите тук.