• en
    • en

За нас

Център за развитие на човешките ресурси

В продължение на повече от 20 години Център за развитие на човешките ресурси се утвърждава като успешна национална структура за управление на европейски образователни програми. Още от 1999г. Центърът е включен активно в администрирането и управлението на европейските образователни програми и инициативи „Коменски“, „Леонардо да Винчи“, „Грюндвиг“ и др.

Постепенно Центърът се открои със собствен разпознаваем облик сред националната образователна общност на всички нива, не само като администратор на финансираните от Европейския съюз програми, но преди всичко – като платформа за обмен на иновативни образователни методи и добри практики за разрешаване на предизвикателства, възникващи в системата на образованието и обучението.

В периода 2007 – 2013 Центърът администрира в качеството си на българска Национална агенция година най-голямата европейска програма за образование и обучение „Учене през целия живот”.

В знак на признание и продължение на високите резултати, постигнати от Програмата, за периода 2014 – 2020 година Европейският съюз финансира нова Програма за образование, обучение, младеж и спорт “Еразъм+”, която Центърът администрира на национално ниво. Заедно с управлението на „Еразъм+”, Центърът системно работи и по хоризонтални стратегически цели, като ИКТ в образованието (eTwinning), признаването и валидирането на умения (Europass и ECVET), развитие на национална система за кариерно ориентиране (Euroguidance), основани на практиката анализи на системите за образование и обучение (Евридика), изучаването на езици (Европейски езиков знак).

В периода 2018 – 2020г. освен по „Еразъм+“, Център за развитие на човешките ресурси e Националната агенция за България и за администриране на Програмата „Европейски корпус за солидарност”, инициирана от ЕК през 2018 година.

За периода 2021 – 2027 година ЦРЧР е номинираната от МОН и от Европейската комисия Национална агенция по новата Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Мисия

Същността на нашата мисия е да бъдем значима част от процеса на изграждането и развитието на Европейското образователно пространство, както и на висококачествена и достъпна система за образование и обучение в България. С помощта на европейските програми, ние подкрепяме процеса на интегриране на българските образователни институции в европейската образователна общност, подпомагаме осъществяването на глобални секторни и междусекторни партньорства и на широкомащабна учебна мобилност. Ние работим в защита и за опазване на европейските ценности и приоритети. Работим за бъдещето.